Hur företag växer, och varför den industriella dynamiken ser ut som den gör är frågor jag har ägnat en stor del av min tidigare forskning åt. Jag är också involverad i ett flertal forskningsprojekt där jag bland annat undersöker finansieringen bakom företagens innovationer. Vad som händer med företag som erhåller offentliga innovationsstöd, samt vilka företag det är som söker finansiering hos riskkapitalfonder, är två områden jag för närvarande ägnar mig åt. Utöver detta är jag intresserad av en rad arbetsmarknadsfrågor. I ett projekt undersöker jag hur produktivt- och improduktivt entreprenörskap kan kopplas till arbetsinkomstojämlikhet. Min forskning är i stort sett empiriskt driven, men jag har också ett rent statistiskt intresse rörande estimationen av stabila statistiska fördelningar.