Jag är fil. doktor i sociologi från Stockholms Universitet. Empowerment på arbetsplatsen har varit fokus i mitt avhandlingsarbete i vilket jag rör mig mellan ämnena sociologi och företagsekonomi, närmare bestämt management och ledarskap. Mina teoretiska såväl som empiriska forskningsintressen ligger nära individen: interaktionen och kommunikationen mellan individer och mellan individer och struktur, dvs. organisationen, arbetsplatsen eller arbetsmarknaden. Ur dessa intressen samt min kunskap om empowerment har det framkommit ett nytt fokus i min forskning: Osynliga kontrakt (inom forskningen ofta kallat ”psykologiskt kontrakt”) mellan arbetsgivare och arbetstagare. Jag är även knuten till ett projekt om Lagen för Anställningsskydd (LAS) och hur den fungerar i verkligheten för arbetsgivare, chefer och anställda.