Typ: Docent

Docent och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet samt forskare på halvtid fr o m  januari 2015 på Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Jag har gjort inträngande undersökningar på följande forskningsfält: skolutbildning och ungdomsarbetslöshet med fokus på övergången skola-arbete, fattigdomsbekämpning och medborgarrollen i välfärdsstaten. Min teoretiska utgångspunkt är medborgerliga rättigheter.