Rapportserie

 

Sedan 2017 driver Ratio ett stort sammanhållet forskningsprogram på arbetsmarknadsområdet. Nedan kan du se och läsa alla de rapporter som har skrivits på svenska inom ramen för programmet.

 

Framtidens arbetsmarknad och den svenska modellens utmaningar
Nils Karlson & Lotta Stern
.
Hängavtal – deras utbredning på svensk arbetsmarknad
Erik Scheller
.
Är anställningsskydd ett hinder för hög produktivitet?
Eva Uddén Sonnegård
.
The European Social Pillar A Threat to Welfare and Prosperity?
Nils Karlson & Felinda Wennerberg
.
En ny lönebildningsregim i Tyskland: Konkurrenskraft utan lönenormering och centralisering
Nils Karlson & Jonathan Herlitz
.
Hotar politiken den svenska modellen?
Nils Karlson
.
Hur flexibelt är anställningsskyddet i kollektivavtalen?
Eva Uddén Sonnegård
.
Anställningsskyddets avsedda och oavsedda konsekvenser
Lotta Stern, Linda Weidenstedt & Georgios Sideras
.
EU:s förändrade utstationeringsdirektiv– Socialt skydd eller förtäckt protektionism?
Nils Karlson
.
Arbetskraftsinvandring – vägar framåt
Patrick Joyce
.
Den danska konflikträttens proportionalitetsprincip
Johanna Grönbäck, Nils Karlson & Henrik Malm Lindberg
.
The Proportionality Principle in German and European Rules of Industrial Conflict
Bernd Waas
.
Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur parternas perspektiv
Charlotta Stern & Emma Paulsson

 

.

För fler Ratio-publikationer om arbetsmarknad, se här.

För rapportserien inom det nu avslutade programmet Kompetens för tillväxt, se här.