Vanliga frågor

Vad gör Ratio?

Idag har Ratio – Näringslivets forskningsinstitut 38 medarbetare, varav 22 är disputerade forskare i nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap, teknologi, ekonomisk historia eller sociologi samt doktorander, forskningsassistenter och en administrativ stab. Ratio leder ett antal större forskningsprogram och projekt, med stöd från en rad olika finansiärer, där vi samarbetar med andra forskare i Sverige och internationellt. Ratios forskare deltar även i projekt med andra universitet och högskolor som huvudmän samt handleder doktorander och studenter.

Ratio ska vara Sveriges ledande forskningsinstitut kring hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad.

Vad forskar Ratio om?

  • Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar
  • Marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt
  • Hur politisk förändring kommer till stånd

cropped-ratio-cirkel.jpg

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi och politik, med en tydlig internationell koppling. Vi forskar inom områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Vilka står bakom Ratio?

Ratio är en ideell förening med företag, organisationer och enskilda personer som medlemmar. Föreningen är partipolitiskt obunden.

När och varför grundades Ratio?

Ratio startades i april 2002 på initiativ av Näringslivets Fond. I april 2004 fick Ratio ny juridisk form genom att den ideella föreningen Näringslivets Fond, som startades redan 1940, bytte stadgar och namn till Ratio.

Ratio har en unik profil som fristående forskningsinstitut. Vi forskar inom områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Den vetenskapliga kompetensen – som förenar forskning om politik, marknader och företagande – ger en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara samtidens problem och framtidens utmaningar. Det skapar förutsättningar för bättre politiska beslut. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat i samhällsdebatten.

Vad vill Ratio uppnå långsiktigt?

Ratios mål är att långsiktigt bidra till att kunskaperna i Sverige om företagandets villkor, marknadsekonomins processer och politisk förändring förbättras.

Ratios vision är att vara bäst i Sverige på att förena vetenskaplig kvalitet, relevans och genomslag inom forskning om företagandets villkor.

Hur finansieras Ratio?

Ekonomiskt stöd och avgifter från medlemmarna är av stor betydelse för vår verksamhet. Svenskt Näringsliv stöder Ratios infrastruktur.

Pågående forskningsprojekt finansieras bland annat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Svenskt Näringsliv, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, KK-Stiftelsen, Konkurrensverket, EU:s Sjunde ramprogram, Riksbankens Jubileumsfond, Tillväxtanalys,Vetenskapsrådet, Vinnova, Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Övriga finansiärer av konferenser och doktorander är Riksbankens Jubileumsfond, Liberty Fund, Marcus Wallenbergs stiftelse och Earhart Foundation.

Bland finansiärer till avslutade projekt finns bl a Föreningssparbanks-stiftelsen Alfa, CeFEO och Sveriges kommuner och landsting.

Hur jobbar Ratio?

Kvalitet, relevans och kunskapsspridning är nyckelkriterier för Ratios verksamhet.

Ratio leder ett antal större forskningsprogram och fristående projekt i Sverige och utomlands. Vi samarbetar med ett flertal institutioner. Ratios forskare deltar även i projekt med andra universitet och högskolor som huvudmän samt handleder doktorander och studenter.

Vi arrangerar öppna seminarier, konferenser, internationella samarbeten och andra externa aktiviteter. Ratio har en nätverksorganisation med en kärna av heltidsanställda. Ratio erbjuder en miljö där unga, begåvade forskare kommer i kontakt med frågeställningar och perspektiv som är relevanta för Sveriges utveckling.

Ratio lägger stor vikt vid spridningen av den kunskap som genereras. Våra forskningsresultat får stor spridning i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, working papers, monografier och antologier, samt som debattartiklar. Till arkiv

Hur säkras kvalitet och relevans i verksamheten?

De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. I likhet med universitetsinstitutioner publicerar sig Ratios forskare i vetenskapliga tidskrifter och presenterar sina resultat vid internationella konferenser och forskarseminarier. Det vetenskapliga rådet med ledande internationella forskare som är knutet till Ratio bidrar till kvalitetssäkring och akademiska kontakter. Ratios forskarmiljö ska attrahera de bästa forskarna inom våra profilområden.

Ratios forskning är relevant för svenskt näringsliv och samhälle. I Ratios styrelse finns personer med stark förankring i det svenska näringslivet. Ratios forskning bidrar med kunskap inom områden där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig. Ratios forskare analyserar, tolkar och förklarar samtidens problem och framtidens utmaningar.

Hur arbetar Ratio med kunskapsspridning?

Vi gör det genom att vara aktiva i egna och andras nätverk, delta i debatter och i olika media, hålla föreläsningar och seminarier, författa läroböcker, handleda doktorander och undervisa studenter. Ratios forskare anlitas som experter för att analysera, tolka och förklara företeelser inom sina respektive forskningsfält.

Ratio för ut forskningens resultat i samhället och den akademiska världen. De viktigaste målgrupperna är andra akademiker samt beslutsfattare inom näringsliv och politik, inklusive förvaltningen.

Vad kostar det att bli medlem?

Du kan bli medlem antingen som enskild person eller i företagets namn. Årsavgiften har följande nivåer:

– enskilda personer 500 kr
– företag med upp till 20 anställda 1 000 kr
– företag med 20 till 100 anställda 2 500 kr
– företag med 100 till 200 anställda 10 000 kr
– företag med fler än 200 anställda 20 000 kr
– organisationer 30 000 kr

För företag utgör halva avgiften serviceavgift (momspliktig).

Som medlem i Ratio stöder du forskning med avgörande betydelse för Sveriges utveckling. Se mer under Medlemskap.