Välkommen till Ratio

Forskningsinstitutet Ratio har under de senaste åren utvecklats starkt, med många nya projekt, medarbetare, publikationer, seminarier och involverade samhällsaktörer.

Forskningen är problemorienterad och empirisk, baserad på metoder och teorier från såväl nationalekonomi, ekonomisk historia, industriell ekonomi och företagsekonomi, som juridik, statsvetenskap och sociologi. Vi har kontakter med akademiska institutioner från en rad olika ämnesområden, i Sverige och internationellt. Genom att arbeta aktörsnära fångar vi upp angelägna och relevanta problemområden.

Vår forskning är inriktad på hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterade och starka profilområden. Forskningen bedrivs inom tre integrerade områden: företagandets villkor – lagar, regler och värderingar; marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt; samt hur politisk förändring kommer till stånd.

Till skillnad från många andra forskningsinstitutioner lägger vi stor vikt vid kunskapsspridning och Ratio har idag ett stort genomslag. Våra forskare anlitas som experter inom sina respektive vetenskapliga fält och deltar aktivt i samhällsdebatten. Ratio är en naturlig mötesplats för forskare medlemmar, företagare och beslutsfattare genom våra högkvalitativa seminarier, konferenser och partnersamarbeten samt den fristående Ratioakademien.

På denna hemsida finns Ratios hela produktion samlad och sökbar, ett klick in. Vetenskapliga artiklar, working papers och rapporter, nyheter och videosändningar, konferenser och seminarier, direkt länkat till forskare och aktiviteter – allt vi gjort sedan starten 2002.

Välkommen!

Nils Karlson, professor

VD Ratio – Näringslivets forskningsinstitut