Program

 

Forskningsinstitutet Ratio driver ett stort sammanhållet forskningsprogram om den svenska arbetsmarknaden utifrån ett företagsperspektiv. En viktig utgångspunkt är att flera omvärldsförändringar är på väg att förändra arbetsmarknaden och därmed förutsättningarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Programmets mål är att bidra med ny kunskap om hur ökad flexibilitet, stärkt kompetensförsörjning och stärkt utvecklingskraft kan åstadkommas på svensk arbetsmarknad.

Ambitionen är även att skapa en dialogprocess och arena, där företagare, myndigheter, parter och beslutsfattare engageras i formuleringen av forskningsproblemen, forskningsresultatens spridning och, förhoppningsvis, implementeringen av de policyslutsatser som följer.

Nya temaområden initieras samtidigt som redan pågående forskning integreras i programmet. Följande områden prioriteras:

  1. Framtidens arbetsliv
  2. Svenska modellens utmaningar
  3. Arbetsmarknadsregleringar
  4. Kompetensförsörjning och matchning
  5. Skatters, bostäders och infrastrukturens påverkan på arbetsmarknadens flexibilitet

Inom vart och ett av dessa delprojekt kommer en rad olika studier att initieras, seminarier att hållas samt rapporter och artiklar att produceras. Forskningsprogrammet är en kraftsamling forskningsmässigt, organisatorisk, personellt, kommunikativt och finansiellt. För att garantera och stärka forskningens relevans bedrivs programmet som ett samverkansprojekt ihop med näringslivet.

Här kan du läsa den introducerande rapporten Framtidens arbetsmarknad och den svenska modellens utmaningar. För programmets övriga rapporter och rapportserie, se här.