Sök

Lärandet på arbetsplatser slarvas bort

Nyheter
Arbetsplatsförlagt lärande, Företagandets villkor, Jonas Olofsson, Kompetens för tillväxt, Malmö högskola, Praktik

Det är dags att göra upp med den svenska synen på arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det anser professor Jonas Olofsson, Malmö högskola, som idag medverkar vid konferensen Praktisk kompetens för tillväxt, arrangerad av forskningsinstitutet Ratio.
– Arbetsplatsförlagt lärande är mer än praktik, fastslår Jonas Olofsson.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) måste bli ett viktigt inslag i yrkesutbildningar och det måste vara mer än ett antal timmar eller dagar på en arbetsplats, menar Jonas Olofsson. Genom kvalificerat arbetsplatsförlagt lärande ges eleverna centrala färdigheter och kunskaper för en specifik yrkeskompetens. Eleverna socialiseras på ett naturligt sätt in i en arbetsgemenskap och yrkesroll. Skolan kan aldrig ersätta lärandet som sker i anslutning till produktion under ledning av kunniga och erfarna yrkesmänniskor.

Allt för ofta reduceras APL till praktik. Det är inte förenligt med de grundläggande ambitionerna som finns för yrkesutbildningarna i det nya gymnasiet, efter reformen GY11.

– Idag slarvas det med planering, innehåll och uppföljning av APL. Det visar Skolinspektionens rapporter och den forskning jag bedriver visar på stor förbättringspotential.

I GY11 lyfts APL fram som en väsentlig del av yrkesutbildningen. Det gäller inte minst inom lärlingsutbildningen. Det innebär att arbetsplatsen också måste fungera som en plats för lärande knutet till ämnesplaner. Det borde få konsekvenser för såväl resursfördelning som programrådens funktion.

– Programråden behöver ha ett reellt inflytande på utbildningens innehåll och resursfördelningen, inte bara rådgivande roll idag. Även branscherna borde involveras på ett mer konkret sätt, säger Jonas Olofsson.

Jonas Olofsson har flera förslag för att förbättra det arbetsplatsförlagda lärande och därmed underlätta för såväl företagens kompetensförsörjning som elevernas etablering på arbetsmarknaden:

– En mer utvecklad pedagogisk och social stödstruktur för elever, handledare och arbetsgivare
– Ekonomiskt stöd till företagen för handledarutbildning
– Ökat ekonomiskt stöd till företagen för lärlingsutbildning
– Tydliggör de lokala programrådens uppgifter och ansvar
– Ge de nationella programråden ett starkare mandat (utbildningsinnehåll och resursfördelning)
– Ge arbetslivets intressen en starkare ställning i de nationella programråden

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578