Sök

Almlöf: Bolagsledningens personliga betalningsansvar till grund för en tredjedel av alla bolagsrättsliga domar

Nyheter
Aktiebolag, Financing of Innovations, Hanna Almlöf

Vad ligger till grund för att aktiebolag hamnar i rättstvister? Hur ser dessa tvister ut?

Juris doktor Hanna Almlöf har gjort en rättsfallskartläggning av bolagsrättsliga domar under 2013-2017 i den nyligen publicerade artikeln ”Aktiebolagsrätt i domstol : En rättsfallsstudie.”

Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

Hanna Almlöf är forskare vid Ratio och knuten till forskningsprogrammet Financing of Innovations. Hanna har även en anställning vid Linköpings universitet.

Almlöf, H. (2018). Aktiebolagsrätt i domstol : En rättsfallsstudie. (2017/18). Juridisk Tidskrift, (4), s 785–801. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-148003

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578