Arbetsplatsförlagt lärande, praktik och effekter på företagen


Typ: Aktuellt
2014-11-28

Den 28 november presenterades två rapporter inom forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt som båda behandlar arbetsplatsförlagt lärande, praktik och effekterna på företagen.

Rapporterna kommenteras av Amelie von Zweigbergk, särskild utredare av gymnasieskolans yrkesutbildning vid Utbildningsdepartementet.

Rapporten Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag– erfarenheter från fem företagsgymnasier  är utförd av Kristine Persson. Studien visar att arbetsplatsförlagt lärande – praktik i olika former – underlättar företagens kompetensförsörjning. Det bidrar också till bättre kontakter med utbildningssfären. Tidigare studier visar att det ofta är bristerna i praktisk kompetens som försvårar ungas inträde på arbetsmarknaden, där spelar alltså möjligheten till praktik stor roll.

Rapporten Man lär så länge man har elever  av utförd av Robert Höghielm, senior professor vid pedagogiska institutionen på Stockholms universitet. En central slutsats av studien är att praktikanter upprätthåller de anställdas kompetensnivå rörande den egna yrkesutövningen, men att medvetandet om detta är lågt. Att socialisera in eleverna i rådande företagskultur anses också betydelsefullt.