Sök

Arbetsplatsförlagt lärande underlättar kompetensförsörjning

Nyheter
Arbetsplatsförlagt lärande, Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Praktik

Sedan 2004 driver Industrirådet utbildningsprojektet Teknikcollege för att bidra till tekniskt kunnande på gymnasial och eftergymnasial nivå. I en ny enkätundersökning har forskningsinstitutet Ratio undersökt effekterna av arbetsplatsförlagt lärande på företag som deltagit i Teknikcollege. Resultaten tyder på att företag tjänar på att engagera sig i kompetensutveckling, även för unga.

Majoriteten av de tillfrågade företagen, sju av tio företag, hävdar att fördelarna med att ta emot praktikanter inom Teknikcollege överstiger kostnaderna. Den enskilt viktigaste effekten av att ta emot praktikanter är att den framtida kompetensförsörjningen underlättas.

Långsiktigt bidrar även det arbetsplatsförlagda lärandet inom Teknikcollege till att stärka omvärldens bild av företagen och skapa kontakter med det omgivande samhället, inte minst utbildningssfären. Företagen hävdar även överlag att det arbetsförlagda lärandet förbättrar handledarnas kompetens. Därmed utvecklar redan anställda i företagen även sina yrkeskunskaper och sin arbetsledande förmåga. Däremot görs inte bedömningen att eleverna tillför företagen särskilt mycket ny kunskap.

Merparten av de företag som har besvarat enkäten upplever däremot även svårigheter att hitta meningsfulla uppgifter för de elever man tar emot. De menar också att de upplever svårigheter med att få handledare till praktikanterna. Positivt är emellertid att man upplever att samverkan med skolorna fungerar bra och att man har möjligheter att påverka vilka elever som ska erbjudas praktikplatser.

Enkätundersökningen är genomförd inom ramen för Ratio – Näringslivets forskningsinstituts forskningsprogram Kompetens för tillväxt, med finansiering från bl.a. Vinnova och Tillväxtverket. I Sverige har det i obetydlig grad förekommit forskning om betydelsen av det arbetsplatsförlagda lärandet, sett ur företagens synpunkt. Mycket talar för att detta är en nyckelfråga för att förstå vad som krävs för att få olika systemet för förmedling av praktisk kunskap ska kunna fungera bättre.

– Att företagen själva anser att de långsiktigt tjänar på att ta emot praktikanter inom Teknikcollege är ett viktigt resultat och skickar en signal till hela branschen, säger Kristine Persson från Ratio, som har arbetat med studien. Att fortsätta att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet ligger såväl i elevernas, som företagens intresse. Undersökningen är särskilt viktig mot bakgrund av att deltagarna inom Teknikcollege i regel är unga, en grupp som inom många andra delar av ekonomin upplever matchningssvårigheter och få tillfällen att utveckla praktisk kunskap.

Via Riksföreningen Teknikcollege i Sverige har Ratio fått tillgång till kontaktuppgifter till de företag som erbjuder praktikplatser inom Teknikcollege. Den webbaserade enkäten gick ut till cirka 400 företag varav 115 svarade. Den låga svarsfrekvensen talar för försiktighet i bedömningarna av svaren. Undersökningen kommer att vara en del av underlaget i en kommande studie av professor Jonas Olofsson. Studien, som bland annat ska kompletteras med intervjubaserade studier, beräknas att vara klar februari 2015.

För ytterligare information:
Jonas Olofsson, Professor, Ratio och Malmö högskola, jonas.olofsson@edusci.umu.se, 0733-46 24 51.
Kristine Persson, Projektledare, Ratio, kristine.persson@ratio.se, 076-185 58 17

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578