Search

Henrik Malm Lindberg

Associate Researcher

Associate researcher

Lindberg's research in keywords: migration, Policy implementation, re-migration

Ett genomgående tema i Henrik Malm Lindbergs forskning är hur ekonomisk och politisk förändring interagerar och hur man genom ett institutionellt förankrat, ekonomisk-historiskt angreppssätt kan förstå stora samhällsekonomiska och politiska processer. Denna forskningsansats har Henrik använt sig av i studier av jordbrukspolitik, krishantering på kommunal nivå och hur arbetsmarknadens regelverk påverkar utvecklingskraften i näringslivet samt hur ekonomisk-politiskt lärande går till.

Henrik Malm Lindberg är i dag associerad forskare med ett särskilt samarbete med Ratio om arbetsmarknadens konfliktregler. Till vardags arbetar han för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Forskningsområden

Arbetsmarknaden och dess institutioner: Den svenska arbetsmarknadsmodellens historia och framtidsvägarKompetensförsörjning: Vilka hinder och möjligheter finns för unga inträde på arbetsmarknaden? Vilken roll spelar utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans?Lönebildning: Hur fungerar dagens lönebildning och vilka effekter har detta för företagens utvecklingskraft?Ekonomisk-politisk förändring: Hur och varför sker ekonomisk-politiskt lärande och vilken roll spelar kunskap i denna process?

Arbetsliv, Arbetsmarknad, associerad-forskare, Avreglering, Ekonomisk historia, Henrik Malm Lindberg, Kollektivavtal, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Konfliktregler, Politisk förändring, Reformer, Skattehistoria, Socialdemokraterna, Svenska modellen

Bankgiro: 512-6578