Search

Assessing the interplay between crowdfunding and sustainability in social media

PublicationArticle (with peer review)
Christian Sandström, Christofer Laurell, Crowdfunding, Företagandets villkor, Hållbarhet, Sociala medier, Yuliani Suseno

Abstract

This paper aims to assess the degree to which sustainability-oriented dimensions are integrated within the public discourse on crowdfunding in social media. Utilizing Social Media Analytics (SMA), we track discussions on crowdfunding in user-generated content published in social media. Based on an empirical material of 141,754 user-generated content, we identify 308 entries (0.21 percent) explicitly or implicitly relating to sustainability and 80 percent of these 308 entries came from professional actors. In this material, 37 sustainability-oriented campaigns are identified and 26 of them (70 percent) received one entry. Taken together, this paper adds to previous literature by assessing and describing the seemingly minor role played by social media with regards to the interplay between crowdfunding and sustainability.

Laurell, C., Sandström, C. & Suseno, Y. (2019). Assessing the interplay between crowdfunding and sustainability in social media. Technological Forecasting and Social Change, 141, 117-127. DOI: 10.1016/j.techfore.2018.07.015


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Show more

Bankgiro: 512-6578