Search

Befria kapitalet: om Tobinskatten och fria kapitalmarknader

PublicationReports
Företagandets villkor, Frihandel, Kapitalmarknader, Niclas Berggren

Abstract

Fria kapitalmarknader sägs leda till spekulation och kriser som hårdast drabbar de länder som sämst klarar det. Den ökade ekonomiska friheten i världen har mötts av hård kritik, och kravet på en Tobinskatt representerar en önskan att komma till rätta med problemen.

Författarna granskar argumenten för och emot fria kapitalrörelser och resonerar kring hur man skall kunna minska de problem som de kan ge upphov till. Den övergripande slutsatsen är entydig: fria kapitalrörelser bidrar till en positiv ekonomisk utveckling – i både rika och fattiga länder. Det betyder inte att de är oproblematiska, men att fördelarna är större än nackdelarna.

Berggren, N., Bornefalk, A. & Sandström, M. (2002). Befria kapitalet: om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Stockholm: Timbro.

Based on content

Befria kapitalet: om Tobinskatten och fria kapitalmarknader
RapporterPublication
Berggren, N., Bornefalk, A. & Sandström, M.
Publication year

2002

Published in
Abstract

Fria kapitalmarknader sägs leda till spekulation och kriser som hårdast drabbar de länder som sämst klarar det. Den ökade ekonomiska friheten i världen har mötts av hård kritik, och kravet på en Tobinskatt representerar en önskan att komma till rätta med problemen.

Författarna granskar argumenten för och emot fria kapitalrörelser och resonerar kring hur man skall kunna minska de problem som de kan ge upphov till. Den övergripande slutsatsen är entydig: fria kapitalrörelser bidrar till en positiv ekonomisk utveckling – i både rika och fattiga länder. Det betyder inte att de är oproblematiska, men att fördelarna är större än nackdelarna.

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more