Search

Capital Freedom, Financial Development and Provincial Economic Growth in China

PublicationArticle (with peer review)
Bengt Söderlund, Ekonomisk tillväxt, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Kina, Patrik Gustavsson Tingvall

Abstract

For more than three decades, China has managed to combine rapid economic growth with a strictly regulated financial sector. The discrepancy between economic and financial development has raised the question of whether China might be an exception to the so-called finance–growth nexus. This study examines the relationship between finance and growth at the provincial level in China using a new set of measures of capital freedom and financial development. The results indicate that capital freedom and financial development are associated with both higher income and growth rates. In particular, we find that the marketisation of financial institutions and strengthening of legal and government institutions have a particularly strong impact on income and growth in low-income provinces.

Related content: Working Paper No. 234

Söderlund, B., & Gustavsson Tingvall, P. (2017). Capital Freedom, Financial Development and Provincial Economic Growth in China. The World Economy, 40(4), 764-787. DOI: 10.1111/twec.12391


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Subsidy Entrepreneurs: An Inquiry into firms seeking public grants
Article (in press)Publication
Halvarsson, D, Gustafsson, A. & Gustavsson Tingvall, P.
Publication year

2020

Abstract

This paper studies the incentives and characteristics of firms that apply for, and eventually receive, one or multiple governmental grants intended to stimulate innovation and growth. The analysis departs from a contest model in which entrepreneurs are free to allocate their effort between production and seeking grants. The results suggest that highly productive entrepreneurs abstain from seeking grants, moderately productive firms allocate a share of their effort to grant seeking, and low-productivity firms allocate most resources to seeking grants. Due to their efforts in seeking grants, these low-productive subsidy entrepreneurs also have a relatively high probability of receiving the grants. Using comprehensive data over grants from the three largest grant-distributing agencies in Sweden, we find concordant evidence of a negative relation between the probability of receiving a grant and firm productivity. As we go from single- to multiple-grant-supported firms, this negative relation becomes more pronounced.

Show more

Bankgiro: 512-6578