Search

Congestion Charges in Stockholm: How Have They Affected Retail Revenues?

PublicationArticle (with peer review)
Detaljhandel, Företagandets villkor, Niklas Rudholm, Sven-Olov Daunfeldt, Tillväxt, Ulf Rämme, Vägtullar

Abstract

Did the introduction of congestion charges in Stockholm city reduce retail revenues? Data from 20 shopping malls – 8 within the toll area, and 12 outside the toll area – and from a sample of retail stores located along the main shopping streets was analysed using an intervention-control approach. Favourable outcomes, such as reduced traffic, less emissions of carbon-dioxide and perceived improvements in air quality and accessibility, do not seem to have been offset by reduced revenues for retailers located within the toll area.
Related content: Working Paper No. 134

Daunfeldt, S-O., Rudholm, N., & Rämme, U. (2013). Congestion charges in Stockholm: how have they affected retail revenues?Transportmetrica A: Transport Science, 9(3), 259-268. DOI: 10.1080/18128602.2011.572570


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Working Paper no. 328 Wholesale firms: A catalyst for Swedish exports?
Working paperPublication
Daunfeldt, S-O., Engberg, E., Halvarsson, D., Kokko, A. & Tingvall, P.
Publication year

2019

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

This paper examines the role of wholesale firms as facilitators of exports for small and medium-sized Swedish businesses. Our findings suggest that wholesale firms do facilitate access to difficult markets located outside Europe. For exports of a particular good to a given market, we observe a positive correlation between the export volumes of wholesale and manufacturing firms. Finally, we present evidence that supports a prediction from recent trade models with differentiated firms, namely that wholesale firms can facilitate exports for firms that are not themselves capable of direct exports.

Show more

Bankgiro: 512-6578