Search

Do Selective Industrial Policies Cause Growth? – Experiences from Sweden

PublicationReports
Ekonomisk tillväxt, Firm performance, Företagandets villkor, Innovation, Patrik Gustavsson Tingvall

Abstract

Questions regarding economic growth are at the top of the economic and political agenda in Sweden today. This report provides an analysis of how selective policies supporting innovation and entrepreneurship have been implemented and their impact on firm performance, growth and competitiveness.

The report is edited by Patrik Gustavsson Tingvall and Enrico Deiaco, Director of innovation and global meeting places at Growth Analysis (Tillväxtanalys), and is largely based on ”Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till näringslivet” (Tillväxtfakta 2015).

Gustavsson Tingvall, P. & Deiaco, E. (Eds.) (2015). Do Selective Industrial Policies Cause Growth? – Experiences from Sweden. Report 2015:07. Tillväxtanalys.


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Ratio Working Paper No. 342: Business Angels and Firm Performance: First Evidence from Population Data
Working paperPublication
Andersson, F. & Lodefalk, M.
Publication year

2020

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Business angels dominate early stage investment in firms but research on the effects of their investment is scarce and limited by sample selection. We therefore propose an algorithm for identifying business angel investment in total population data. We apply the algorithm to study the effects of business angels on firm performance, using detailed and longitudinal total population data for individuals and firms in Sweden. Employing these data and a quasi-experimental estimator, we find that business angels engage in firms that already perform above par but that there also is a positive effect on subsequent growth, comparing with control firms. Firms with business angel investment perform better in terms of sales and employment growth and likelihood of becoming a high-growth firm. Contrary to previous research, we cannot find any impact on firm survival, however. Overall, our results underline the need to address sample selection issues both in identifying business angels and in evaluating their effects on firm performance.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Show more

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578