Search

Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden

PublicationReports
Arbetsmarknad, Företag, Henrik Malm Lindberg, Kompetens, Kompetensförsörjning, Ungas etablering, Ungdomsarbetslöshet, Utanförskap
Företagens kompetensförsörjning
Download

Abstract

Denna rapport sammanfattar resultaten av en förstudie som finansierats av 21 av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer och dess företagsmedlemmar, med totalt 1,6 miljoner anställda. Analysen fokuserar på utbildningsväsendet och dess uppgift att försörja näringslivet med kompetent personal, samtidigt som ungas etablering på arbetsmarknaden underlättas. I rapporten görs en översikt av tidigare forskning och studier på området. Dessutom redovisas resultaten av en särskild enkät om företagens kompetensbehov. I förstudien ingår två underlagsrapporter framtagna av Ratio: Lärlingsutbildningen – aktuella erfarenheter och framtida möjligheter (2012:2) och Den högre utbildningen och företagens kompetensförsörjning (2012:3).

Lindberg, H.M. (2012). Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden. Förstudie. Företagens kompetensförsörjning rapport nr 1. Stockholm: Ratio.

Based on content

Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden
RapporterPublication
Lindberg, H.M.
Publication year

2012

Published in

Företagens kompetensförsörjning

Abstract

Denna rapport sammanfattar resultaten av en förstudie som finansierats av 21 av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer och dess företagsmedlemmar, med totalt 1,6 miljoner anställda. Analysen fokuserar på utbildningsväsendet och dess uppgift att försörja näringslivet med kompetent personal, samtidigt som ungas etablering på arbetsmarknaden underlättas. I rapporten görs en översikt av tidigare forskning och studier på området. Dessutom redovisas resultaten av en särskild enkät om företagens kompetensbehov. I förstudien ingår två underlagsrapporter framtagna av Ratio: Lärlingsutbildningen – aktuella erfarenheter och framtida möjligheter (2012:2) och Den högre utbildningen och företagens kompetensförsörjning (2012:3).

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more