Search

High-end disruptive technologies with an inferior performance

PublicationArticle (with peer review)
Christian Sandström, Digitalisering, Företagandets villkor

Abstract

The literature on disruptive technologies has previously stated that those innovations often emerge in low-end segments or in new markets and as the performance improves it eventually displaces the old technology. This article aims to explain how and why a technology may prosper in high-end or mainstream markets despite its initially lower performance and does so through three in-depth case studies. The findings suggest that those technologies may compensate the inferior performance by simplifying and removing work for customers. For instance, digital imaging emerged in high-end segments since these customers were willing to trade-off the initially lower image quality in order to remove the usage of film. Based upon these results, the paper concludes that the literature on disruptive technologies needs to maintain a more nuanced view of value and how it is created and distributed inside the customer’s organisation.

Sandström, C. (2011). High-end disruptive technologies with an inferior performance. International Journal of Technology Management, 56(2-4), 109-122.


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

A conceptual development of a business model typology in tourism: the impact of digitalization and location
Article (with peer review)Publication
Linton, G. & Öberg, C.
Publication year

2020

Abstract

This paper aims to conceptually develop a business model typology in tourism. It focuses on digitalization and destination location as important contextual factors when developing the typology. The paper builds on prior research on business models and tourism research by adopting configuration theory to create a typology of business models in tourism businesses. Four business model archetypes are identified: (1) bricks and mortar business models, (2) digitalized destinations, (3) create a destination, and (4) intermediary business models. The typology contributes to the literature by identifying different types of business models in the tourism sector. The typology also helps to ground the business model concept theoretically, something that has been considered as missing in previous business model research.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Show more

Bankgiro: 512-6578