Search

Is China different? A meta-analysis of the growth-enhancing effect from R&D spending in China

PublicationArticle (with peer review)
Christer Ljungwall, Ekonomisk tillväxt, Företagandets villkor, Kina, Meta-analysis, Patrik Gustavsson Tingvall, R&D

Abstract

In this paper we examine whether China has benefited more from spending on R&D than other countries by conducting a meta-analysis of the relevant literature on a large number of countries at different stages of economic development. The results suggest that the growth-enhancing effect of R&D spending in China has been significantly weaker than that of other countries. It is thus unlikely that R&D spending has been successful as a key contributing factor to economic growth in China.

Related content: Working Paper No. 233

Ljungwall, C. & Gustavsson Tingvall, P. (2015). Is China different? A meta-analysis of the growth-enhancing effect from R&D spending in China. China Economic Review, 36, 272–278. DOI: 10.1016/j.chieco.2015.10.001


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Subsidy Entrepreneurs: An Inquiry into firms seeking public grants
Article (in press)Publication
Halvarsson, D, Gustafsson, A. & Gustavsson Tingvall, P.
Publication year

2020

Abstract

This paper studies the incentives and characteristics of firms that apply for, and eventually receive, one or multiple governmental grants intended to stimulate innovation and growth. The analysis departs from a contest model in which entrepreneurs are free to allocate their effort between production and seeking grants. The results suggest that highly productive entrepreneurs abstain from seeking grants, moderately productive firms allocate a share of their effort to grant seeking, and low-productivity firms allocate most resources to seeking grants. Due to their efforts in seeking grants, these low-productive subsidy entrepreneurs also have a relatively high probability of receiving the grants. Using comprehensive data over grants from the three largest grant-distributing agencies in Sweden, we find concordant evidence of a negative relation between the probability of receiving a grant and firm productivity. As we go from single- to multiple-grant-supported firms, this negative relation becomes more pronounced.

Show more

Bankgiro: 512-6578