Search

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv

PublicationReports
Arbetsmarknad, Företag, Johan Eklund, Kompetens, Kompetensförsörjning, Lars Pettersson, Migration, Peter Karlsson, Utbildning
Kompetensförsörjning-för-ett-konkurrenskraftigtnäringsliv
Download

Abstract

I rapporten analyseras, på årsbasis, kompetensens hos arbetsmarknadens nyinträdare och utträdare. Analysen görs på regional nivå (FA-regioner). Dessa årsvisa jämförelser sammanställs sedan för att erhålla trendmässiga utvecklingsmönster. Analysen omfattar även högre utbildnings påverkan på den regionala konkurrenskraften.

Resultaten tyder på att Sverige har problem vad avser arbetsmarknadens matchningsfunktion men denna brist tycks inte bero på en kapacitetsbrist inom systemet för högre utbildning. Tvärt om talar mycket för att högre utbildning i Sverige nått avtagande skalavkastning. Detta är problematiskt då det innebär risk för överutbildning. För individen innebär det att stora resurser läggs på en utbildning som sedan inte kommer till användning i arbetslivet. Det kan också få effekten att företag får problem med kompetensförsörjningen inom områden där en högre utbildning inte är nödvändig.

Pettersson, J., Karlsson P., & Eklund J. (2013). Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Johan Eklund, Peter Karlsson, Lars Petterson, JIBS (2013)
(tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom projektet för KK-stiftelsen)

Based on content

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv
RapporterPublication
Pettersson, J., Karlsson P., & Eklund J.
Publication year

2013

Abstract

I rapporten analyseras, på årsbasis, kompetensens hos arbetsmarknadens nyinträdare och utträdare. Analysen görs på regional nivå (FA-regioner). Dessa årsvisa jämförelser sammanställs sedan för att erhålla trendmässiga utvecklingsmönster. Analysen omfattar även högre utbildnings påverkan på den regionala konkurrenskraften.

Resultaten tyder på att Sverige har problem vad avser arbetsmarknadens matchningsfunktion men denna brist tycks inte bero på en kapacitetsbrist inom systemet för högre utbildning. Tvärt om talar mycket för att högre utbildning i Sverige nått avtagande skalavkastning. Detta är problematiskt då det innebär risk för överutbildning. För individen innebär det att stora resurser läggs på en utbildning som sedan inte kommer till användning i arbetslivet. Det kan också få effekten att företag får problem med kompetensförsörjningen inom områden där en högre utbildning inte är nödvändig.

Pettersson, J., Karlsson P., & Eklund J. (2013). Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more