Search

Man lär så länge man har elever

PublicationReports
Arbetsplatsförlagt lärande, Företag, Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Praktik, Robert Höghielm, Utbildning
Man lär så länge man har elever
Download

Abstract

Vad händer på det enskilda företaget som år efter år tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande? Ekonomerna har studerat produktivitetsvinster medan pedagogerna haft fokus på yrkeselevens lärande. Däremot har man sällan intresserat sig för interna effekter på det enskilda företaget som ett resultat av att långvarigt ha tagit emot yrkeselever.

I studien granskas effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företagen. Erfarenheter som har gjorts av arbetsförlagt lärande beträffande överföring av yrkeskompetens i existerande satsningar och system identifieras tillsammans med framgångsfaktorer – som handledning, system för kvalitetssäkring och regional förankring.

Studien visar tydliga effekter på företagen av att under längre tid ta emot yrkeselever. Det har effekt på alla anställda, trots det arbetsplatsförlagda lärandet kännetecknas av låg pedagogisk medvetenhet. Att socialisera in yrkeseleverna i den företagskultur som råder på företaget är ytterst betydelsefullt.

Höghielm, R. (2014).Man lär så länge man har elever. Kompetens för tillväxt, rapport nr 15. Stockholm: Ratio.

Based on content

Man lär så länge man har elever
RapporterPublication
Höghielm, R.
Publication year

2014

Abstract

Vad händer på det enskilda företaget som år efter år tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande? Ekonomerna har studerat produktivitetsvinster medan pedagogerna haft fokus på yrkeselevens lärande. Däremot har man sällan intresserat sig för interna effekter på det enskilda företaget som ett resultat av att långvarigt ha tagit emot yrkeselever.

I studien granskas effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företagen. Erfarenheter som har gjorts av arbetsförlagt lärande beträffande överföring av yrkeskompetens i existerande satsningar och system identifieras tillsammans med framgångsfaktorer – som handledning, system för kvalitetssäkring och regional förankring.

Studien visar tydliga effekter på företagen av att under längre tid ta emot yrkeselever. Det har effekt på alla anställda, trots det arbetsplatsförlagda lärandet kännetecknas av låg pedagogisk medvetenhet. Att socialisera in yrkeseleverna i den företagskultur som råder på företaget är ytterst betydelsefullt.

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more