Search

A- mot B-laget: En match för den svenska ägarmodellen

PublicationArticle (without peer review)
Ägarskap, Bolagsstyrning, Daniel Wiberg, Företagandets villkor, Johan Eklund

Abstract

En uppdelning av aktier i ett A- och ett B-lag, med olika röstvärden, har länge ansetts som nödvändigt för att få till stånd en ”adekvat fi nansiering”. Röstdifferentieringen skapar även förutsättningar för en över tiden stabil ägarstruktur, vilket påstås vara önskvärt. Detta stämmer dock dåligt överens med internationell forskning som pekar på att en dynamisk ägarstruktur är positiv för strukturomvandling och ekonomisk förnyelsekraft. Denna artikel presenterar empiriska resultat som visar att företag som använder röstdifferentiering systematiskt gör sämre investeringar jämfört med företag där principen en aktie − en röst gäller. Vi anser därför att en nödvändig reform på sikt är avskaffandet av röstdifferentieringen.

Eklund, J. & Wiberg, D. (2006). ”A- mot B-laget: En match för den svenska ägarmodellen.”Ekonomisk Debatt, 34(5): 17-26.

Based on content

R&D and the Persistence of Profits
Article (with peer review)Publication
Eklund, J. & Wiberg, D.
Publication year

2008

Abstract

Economic theory tells us that abnormal firm and industry profits will not persist for any significant length of time. Any firm or industry making profits in excess of the normal rate of return, will attract entrants and this competitive process will erode their profits. However, a substantial amount of research has found evidence of persistent profits above the norm. Barriers to entry and exit, is an explanation often put forward to this anomaly. In the absence of, or with low barriers to entry and exit, this reasoning provides little help in explaining why these above-norm profits arise and persist. This paper explores the links between the systematic search for knowledge and the persistence of profits. By investing in R&D (Research and Development) firms may succeed in creating products or services that are preferred by the market and/or find a more cost efficient method of production. Corporations that systematically invest in R&D may, by doing this, offset the erosion of profits and thereby have persistently high profits, which diverge from the competitive return. The paper argues that even in the absence of significant barriers to entry and exit, profits may persist. This can be accredited to a systematic search for knowledge through R&D.

A- mot B-laget: En match för den svenska ägarmodellen
Artikel (utan peer review)Publication
Eklund, J. & Wiberg, D.
Publication year

2006

Published in
Abstract

En uppdelning av aktier i ett A- och ett B-lag, med olika röstvärden, har länge ansetts som nödvändigt för att få till stånd en ”adekvat fi nansiering”. Röstdifferentieringen skapar även förutsättningar för en över tiden stabil ägarstruktur, vilket påstås vara önskvärt. Detta stämmer dock dåligt överens med internationell forskning som pekar på att en dynamisk ägarstruktur är positiv för strukturomvandling och ekonomisk förnyelsekraft. Denna artikel presenterar empiriska resultat som visar att företag som använder röstdifferentiering systematiskt gör sämre investeringar jämfört med företag där principen en aktie − en röst gäller. Vi anser därför att en nödvändig reform på sikt är avskaffandet av röstdifferentieringen.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Show more