Search

Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning

PublicationArticle (without peer review)
Aktiebolagsrätt, Företagandets villkor, Hanna Almlöf, Lagstiftning

Abstract

Aktiebolagsrättsliga studier fokuseras vanligtvis på tillämpningen av rättsliga regler och på bestämmelsernas relationer till varandra. I denna artikel argumenterar jur.dr Hanna Almlöf för nyttan av att rikta större uppmärksamhet mot aktiebolagsrättens utformning, dvs. de regleringstekniker som begagnas av lagstiften. Ökad kunskap om regleringstekniska verktyg kan leda till en djupare förståelse av den rättsliga regleringen och dess potential att uppnå lagstiftningsändamål. Det kan också leda till en större förståelse av hur olika verktyg lämpar sig väl för aktiebolag med en stor respektive liten ägarkrets.

Almlöf, H. (2016). Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning. NTS – Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2016(2/3).

Based on content

När dispositiva lagregler blir tvingande
Article (without peer review)Publication
Almlöf, H.
Publication year

2017

Abstract

Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.

Aktiebolagsrätt i domstol : En rättsfallsstudie.
Article (with peer review)Publication
Almlöf, H.
Publication year

2018

Abstract

I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

Show more