Search

Platforms in Liquid Modernity: Essays about the Sharing Economy, Digital Platforms, and Institutions

PublicationBook
Andrea Geissinger

Abstract

The year 2020 feels like the beginning of a crescendo of change. As environmental and social challenges reach an all-time high, the organization of our societies is coming under scrutiny. We, as a society, turn to technology to reinvent the organization of social life after disruptive episodes. Inspired by Bauman’s theorizing to describe the cultural and societal zeitgeist, this thesis explains the institutionalization of one of the most promising alternative forms of organization of the past decade: the sharing economy.

Comprised of nine essays centered around three focal areas: (1) Organizational change, (2) Market change, and (3) Societal change, this thesis aims to explain the institutionalization of digital sharing platforms in liquid modern society.

This thesis finds that digital sharing platforms act as societal organizers on several dimensions of “in-betweenness.” As this moment in time can also be characterized as a period of “interregnum”—another moment of in-betweenness—where old structures are continuously disrupted but no clear new path has emerged, digital platform providers fill a structural void in our highly individualized society. Digital platform providers use community as an anchor, a belief, and sets of practices to create an emerging (intermediary) institution around which different forms of organization manifest.

Digital sharing platforms have, however, remained a grace note on systemic change: ornamental and practically non-essential. Still, digital platforms are setting new norms in all areas of organizational, market, and societal life. By evoking both elements of community and market, digital platforms are playing an important part in creating a symphony of our future societal order

Geissinger, A. (2021). Platforms in Liquid Modernity : Essays about the Sharing Economy, Digital Platforms, and Institutions (PhD dissertation, Örebro University).


Similar content

Social media analytics for innovation management research: A systematic literature review and future research agenda
Article (with peer review)Publication
Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C., & Sandström, C.
Publication year

2023

Published in

Technovation, 123, 102712.

Abstract

New trends in innovation management may require new research methods. Social media analytics (SMA)—a method for capturing and analyzing data from user-generated content published on online platforms—has emerged as a complement or even alternative to more traditional research methods. This article systematically reviews and assesses the use of SMA and its potential for innovation management research. Our results show that use of SMA is still in an emergent phase, although it has become increasingly popular over the past decade. Our literature review illustrates that SMA provides new opportunities for innovation management scholars to enhance customer-, market-, technology-, and society-focused innovation research in several ways. In this paper we develop a research agenda and suggest areas for future research using SMA in innovation management.

The article can be accessed here.

The sharing economy and the transformation of work
Article (with peer review)Publication
Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C., Sandström, C., & Suseno, Y.
Publication year

2022

Published in

Personnel review.

Abstract

Abstract
Purpose

This article explores the various stakeholders’ perceptions of the ways digital work is organised within the sharing economy and the social implications of the transformation of work.
Design/methodology/approach

Applying social media analytics (SMA) concerning the sharing economy platform Foodora, a total of 3,251 user-generated content was collected and organised throughout the social media landscape in Sweden over 12 months, and 18 stakeholder groups were identified, discussing digital work within seven thematic categories.
Findings

The results show that the stakeholder groups in the Swedish context primarily expressed negative views of Foodora’s way of organising digital work. The social media posts outlined the distributive and procedural justice related to the working conditions, boycott and protests and critical incidents, as well as the collective bargaining of Foodora.
Originality/value

By utilising a novel SMA method, this study contributes to the extant literature on the sharing economy by providing a systematic assessment concerning the impact of the sharing economy platform on the transformation of work and the associated social consequences.

Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete
ReportsPublication
Weidenstedt, L., Geissinger, A., & Lougui, M.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Den digitala gig-ekonomin, där utförare av arbete och uppgiftsägare matchas mot varandra med hjälp av digitala plattformar, är omdebatterad. Gig-ekonomin lovordas å ena sidan för möjligheten att vara geografiskt obunden och flexibel, medan den å andra sidan fördöms för bristen på anställningstrygghet och dåliga arbetsförhållanden. Delvis beror det på att gig-ekonomin består av en heterogen samling arbete. Sett till andelen individer som jobbar inom gig-ekonomin utgör denna arbetsform än så länge bara en liten del av svensk arbetsmarknad – i alla fall om man använder sig av en strikt definition av den digitala gig-ekonomin just som digitalt och plattforms-förmedlat. Likväl har gig-ekonomin skapat en viss oro och en del arbete bland arbetsmarknadens parter och myndigheter: Gig-arbete räknas inte enbart som atypisk sysselsättning utan har dessutom rört sig i stor utsträckning i ett ingenmansland gällande socialförsäkring, anställningsvillkor och arbetsmiljö-reglering. Vidare är det i nuläget oklart om giggare är anställda eller företagare. Oklarheter och utmaningar har fått uppmärksamhet i svensk media och i svenska rapporter, det finns också internationell forskning på området. Dock saknas det förståelse och en mer djupgående inblick i vilka det är som väljer att jobba som gig-arbetare i Sverige och varför de har valt den vägen. Att förstå vilken roll gig-ekonomin spelar i giggarnas egna liv – och kan komma att spela framöver – är viktigt att förstå oavsett gig-ekonomins storlek.
Den här studien syftar därför till att bidra med insikter kring individers val att arbeta inom den okvalificerade gig-sektorn i Sverige, där arbete förmedlas via en plattform eller app men utförs offline. Frågan undersöks genom att låta gig-arbetarna själva komma till tals och berätta om sina uppfattningar och erfarenheter av gig-arbete: Kvalitativa intervjuer har genomförts med 34 så kallade matkurirer, det vill säga individer som jobbar med leverans av restaurangmat. Leveransuppdragen förmedlas genom digitala plattformar och appar (Uber Eats, Wolt och Foodora). Respondenterna fick berätta om sin bakgrund, varför de har valt plattformsbaserat arbete, vad som motiverar dem att fortsatt arbeta inom gig-ekonomin, hur nöjda de är med detta sätt att arbeta, vilka problem de upplever i sitt arbete och vilka framtidsplaner de har.
Resultaten visar att det finns likheter i respondenternas bakgrund vad gäller härkomst, utbildningsnivå och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden, medan ålder varierar. Exempelvis var åldersspannet bland respondenterna 19–48 år; bakgrunden varierade från grundskoleutbildning till universitetsutbildning men mer än hälften av intervjupersonerna hade minst tre år universitetsutbildning; och mer än hälften av de intervjuade härstammade från asiatiska länder såsom Pakistan och Indien. Vidare visade analysen av intervjumaterialet att många respondenter överlag var nöjda med gig-arbetet trots att de klagade över problem med plattformarnas management, plattformarnas transparens och på bristande engagemang och omtanke från företagens sida.
Rapporten mynnar ut i resultat som visar att identitet och kulturell bakgrund, den samhälleliga kontexten i Sverige, gig-arbetarnas ambitioner och visioner, deras inbäddning i den sociala omgivningen, samt deras hantering av gig-arbetet spelar en avgörande roll i hur de upplever sin vardag. Flertalet respondenter berättar om svårigheten att hitta ett jobb som matchar deras kompetenser och att de använder gig-jobbet som en slags buffert tills andra jobbmöjligheter dyker upp. Andra berättar istället att giggandet kompletterar studier, andra (deltids-) jobb, eller det parallella uppbyggandet av en egen verksamhet. Gig-arbetet ses av de flesta i studien således som en temporär lösning på vägen till ett annat framtida arbetsliv.
Dessa resultat leder till följande slutsatser: Bakom gig-arbetares beslut att jobba och fortsätta jobba inom gig-ekonomin ligger flera olika drivkrafter såsom en inre motivation, gig-ekonomin som en övergångslösning, och flexibiliteten och självstyrningen som gig-arbetet möjliggör. Slutsatser angående den framtida utvecklingen av gig-ekonomin berör å ena sidan konstaterandet att gig-företagen behöver ta ansvar och öka transparensen, exempelvis genom att utveckla förutsägbarheten kring hur mycket man kommer att tjäna på ett leveransuppdrag. Å andra sidan anser vi att en reglering av matleveransbranschen behöver göras med varsam hand. Gig-ekonomins heterogenitet bidrar med en mångfald av funktioner för giggarna, från övergångslösning och bisyssla till heltidsjobb, och dess tillgänglighet och öppenhet borde därför bevaras och stödjas. Samtidigt behöver matkurirers arbetsmiljö och villkor diskuteras.

Show more

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578