Search

Praktik och integration: pilotprojektet Äntligen jobb

PublicationReports
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, Nils Karlson, Praktik
Praktik_och_integration
Download

Abstract

Att underlätta integrationen av utlandsfödda är en av Sveriges största samhällsutmaningar.

Programmet Äntligen Jobb, ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen som startade 2011, har haft syftet att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare, genom praktik upp till sex månader. Kopplat till praktiken har även gjort en s.k. Yrkeskompetensbedömning, d.v.s. en sorts valideringar av deltagarnas kompetens.

Under 2015 deltog åtta företag i detta pilotprojekt: Swedbank, Eon Sverige, ABB Sverige, Volvokoncernen, SSAB, Husqvarna Group, Sandvik och Ovako.

Ratio har genomfört en intervjustudie som fokuserar på vad som händer precis före, under och direkt efter praktiken. Totalt har 28 semistrukturerade djupintervjuer genomförts med tio projektägare, nio handledare och nio praktikanter. Resultaten är följande:

Fördelar för företagen:

Underlättat kompetensförsörjningen och rekryteringen
Ökat kompetensen hos handledare
Ökat engagemanget hos övrig personal
Ökat mångfalden
Ökad attraktivitet genom samhällsansvar
Nackdelar för företagen:

Tidskrävande och påfrestande
Minskad produktivitet för dem med handledaransvar
Fördelar för praktikanterna:

Ökad möjlighet att få jobb
Ökad kontakt med svensk arbetsmarknad
Ökad förståelse för svensk kultur, sociala normer, såsom ”fika”
Bättre svenska
Ökat självförtroende
Visat vad de går för
Nackdelar för praktikanterna:

Alternativkostnad, tidsåtgång, att inte kunna söka riktigt jobb
Oklart värde av yrkeskompetensbedömningen
Framgångsfaktorer:

Ett strukturerat arbetssätt inför och under praktiken är avgörande
Riktiga arbetsuppgifter
Handledningen central
Personliga egenskaper viktiga för att få jobb
Samverkan med Arbetsförmedlingen
Yrkeskompetensbedömningen:

Stor utvecklingspotential
Oklart syfte, används godtyckligt, oklara kriterier, oklart när den ska genomföras
Inga egentliga fördelar för företagen
Referenser och rekommendationsbrev viktigare för praktikanterna

Karlson, N., & Persson, K. (2016). Praktik och integration: pilotprojektet Äntligen jobb. Kompetens för tillväxt, rapport nr 22. Stockholm: Ratio.


Similar content

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Ratio Working Paper No 343: Populism, Liberalism and the Quest for Meaning and Community
Working paperPublication
Karlson, N.
Publication year

2020

Abstract

Liberalism is losing ground, while populist or even authoritarian nationalist regimes are on the rise. This paper argues that the causes of the decline are, at least partly, endogenous, that a narrow focus on economic efficiency and the successful critique of socialism and the welfare state have created an idea vacuum that has opened up for these illiberal tendencies. The conclusion is that a central challenge for liberalism is to offer a comprehensive idea and narrative about meaning and community that is not socialistic, conservative or nationalistic, but distinctly liberal, to counter these developments.

The Idea Vacuum of Liberalism and the Quest for Meaning and Community
Article (with peer review)Publication
Karlson, N.
Publication year

2019

Abstract

Liberalism is losing ground, while populist or even authoritarian nationalist regimes are on the rise. This article argues that the causes of the decline are, at least partly, endogenous, that a narrow focus on economic efficiency and the successful critique of socialism and the welfare state have created an idea vacuum that has opened up for these illiberal tendencies. The conclusion is that a central challenge for liberalism is to offer a comprehensive idea and narrative about meaning and community that is not socialist, conservative or nationalist, but distinctly liberal, to counter these developments.

Show more

Bankgiro: 512-6578