Search

Praktik och integration: pilotprojektet Äntligen jobb

PublicationReports
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, Nils Karlson, Praktik
Praktik_och_integration
Download

Abstract

Att underlätta integrationen av utlandsfödda är en av Sveriges största samhällsutmaningar.

Programmet Äntligen Jobb, ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen som startade 2011, har haft syftet att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare, genom praktik upp till sex månader. Kopplat till praktiken har även gjort en s.k. Yrkeskompetensbedömning, d.v.s. en sorts valideringar av deltagarnas kompetens.

Under 2015 deltog åtta företag i detta pilotprojekt: Swedbank, Eon Sverige, ABB Sverige, Volvokoncernen, SSAB, Husqvarna Group, Sandvik och Ovako.

Ratio har genomfört en intervjustudie som fokuserar på vad som händer precis före, under och direkt efter praktiken. Totalt har 28 semistrukturerade djupintervjuer genomförts med tio projektägare, nio handledare och nio praktikanter. Resultaten är följande:

Fördelar för företagen:

Underlättat kompetensförsörjningen och rekryteringen
Ökat kompetensen hos handledare
Ökat engagemanget hos övrig personal
Ökat mångfalden
Ökad attraktivitet genom samhällsansvar
Nackdelar för företagen:

Tidskrävande och påfrestande
Minskad produktivitet för dem med handledaransvar
Fördelar för praktikanterna:

Ökad möjlighet att få jobb
Ökad kontakt med svensk arbetsmarknad
Ökad förståelse för svensk kultur, sociala normer, såsom ”fika”
Bättre svenska
Ökat självförtroende
Visat vad de går för
Nackdelar för praktikanterna:

Alternativkostnad, tidsåtgång, att inte kunna söka riktigt jobb
Oklart värde av yrkeskompetensbedömningen
Framgångsfaktorer:

Ett strukturerat arbetssätt inför och under praktiken är avgörande
Riktiga arbetsuppgifter
Handledningen central
Personliga egenskaper viktiga för att få jobb
Samverkan med Arbetsförmedlingen
Yrkeskompetensbedömningen:

Stor utvecklingspotential
Oklart syfte, används godtyckligt, oklara kriterier, oklart när den ska genomföras
Inga egentliga fördelar för företagen
Referenser och rekommendationsbrev viktigare för praktikanterna

Karlson, N., & Persson, K. (2016). Praktik och integration: pilotprojektet Äntligen jobb. Kompetens för tillväxt, rapport nr 22. Stockholm: Ratio.


Similar content

Ratio Working Paper No. 353: From free competition to fair competition on the European internal market
Working paperPublication
Karlson, N., Herold, T. & Dalbard, K.
Publication year

2022

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

This paper investigates whether an increased use and reinterpretation of what has been called “fair competition” has occurred at the expense of “free competition” among the central institutions of the European Union. We are also interested in assessing how frequently these terms have been used by the various EU institutions over time.

We have empirically examined this through a quantitative survey of more than 12,000 public documents, out of totally 242 000 documents containing 630 million words, in the EUR-lex database over the last 50 years, from 1970 to 2020. Our conclusion is that the emphasis of the common policies in the EU is likely to have shifted from free competition and an open market economy to “fair competition” in the sense of a level playing field, in official EU documents, such as treaties, EU acts institutions, preparatory documents relating to EU directives and recommendations including motions and resolutions, case law and more.

The European Commission has been a driving force in this development, followed closely by the European Parliament and subsequently by the Council of Ministers. This change entails a risk that the regulation of the European internal market has shifted so that the dynamics of the internal market and thus the EU’s competitiveness will weaken. The change also entails a centralization of decisions at EU level at the expense of the Member States.

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Ratio Working Paper No 343: Populism, Liberalism and the Quest for Meaning and Community
Working paperPublication
Karlson, N.
Publication year

2020

Abstract

Liberalism is losing ground, while populist or even authoritarian nationalist regimes are on the rise. This paper argues that the causes of the decline are, at least partly, endogenous, that a narrow focus on economic efficiency and the successful critique of socialism and the welfare state have created an idea vacuum that has opened up for these illiberal tendencies. The conclusion is that a central challenge for liberalism is to offer a comprehensive idea and narrative about meaning and community that is not socialistic, conservative or nationalistic, but distinctly liberal, to counter these developments.

Show more

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578