Search

Regionala strukturer för riskvillig finansiering

PublicationReports
Företagandets villkor, Riskkapital, Sofia Avdeitchikova, Tillväxtanalys, Utvärdering

Abstract

2009 startade en finansieringsinsats för att förbättra det regionala utbudet av riskkapital i tidiga skeden. Insatsen genomförs via elva regionala saminvesteringsfonder inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Insatserna har två övergripande målsättningar: dels att bidra till tillväxt och utveckling i företagen, och genom detta, fler jobb i regionerna; och dels att bidra till utveckling av regionala strukturer för riskvillig finansiering, och genom detta, troligen mer långsiktiga och marknadsdrivna finansieringslösningar till företag.

Rapporten är en kvalitativ utvärdering av satsningen med avseende på fondernas påverkan på utvecklingen av strukturer för riskvillig finansiering (även kallade kapitalförsörjningsstrukturer) i de regioner där de verkar.

Utvärdering har fyra syften:
– ta fram en lämplig definition av en struktur för riskvillig finansiering och illustrera denna i en analytisk modell,
– ta fram en preciserad insatslogik för utvecklingen av dessa strukturer;
– kartlägga förändringen i dessa strukturer på regional nivå under perioden 2009–2015, dvs. under de åren som satsningen har pågått, samt
– beskriva och diskutera fondernas bidrag till denna eventuella förändring.

Rapporten är framtagen av Oxford Research på uppdrag av Tillväxtanalys och författad av Ratioforskaren Sofia Avdeitchikova; Ingrid Rydell, Strategirådet och Ylva Grauers, Oxford Research.

Avdeitchikova, S., Rydell, I., & Grauers, Y. (2016). Regionala strukturer för riskvillig finansiering: Definition, insatslogik, förändring och fondernas bidrag. (Underlagsrapport till Rapport 2016:03). Östersund: Tillväxtanalys.

Based on content

Regionala strukturer för riskvillig finansiering
RapporterPublication
Avdeitchikova, S., Rydell, I., & Grauers, Y.
Publication year

2016

Published in
Abstract

2009 startade en finansieringsinsats för att förbättra det regionala utbudet av riskkapital i tidiga skeden. Insatsen genomförs via elva regionala saminvesteringsfonder inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Insatserna har två övergripande målsättningar: dels att bidra till tillväxt och utveckling i företagen, och genom detta, fler jobb i regionerna; och dels att bidra till utveckling av regionala strukturer för riskvillig finansiering, och genom detta, troligen mer långsiktiga och marknadsdrivna finansieringslösningar till företag.

Rapporten är en kvalitativ utvärdering av satsningen med avseende på fondernas påverkan på utvecklingen av strukturer för riskvillig finansiering (även kallade kapitalförsörjningsstrukturer) i de regioner där de verkar.

Utvärdering har fyra syften:
– ta fram en lämplig definition av en struktur för riskvillig finansiering och illustrera denna i en analytisk modell,
– ta fram en preciserad insatslogik för utvecklingen av dessa strukturer;
– kartlägga förändringen i dessa strukturer på regional nivå under perioden 2009–2015, dvs. under de åren som satsningen har pågått, samt
– beskriva och diskutera fondernas bidrag till denna eventuella förändring.

Rapporten är framtagen av Oxford Research på uppdrag av Tillväxtanalys och författad av Ratioforskaren Sofia Avdeitchikova; Ingrid Rydell, Strategirådet och Ylva Grauers, Oxford Research.

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more