Search

Saknar den högre utbildningen relevans?

PublicationReports
Agneta Bladh, Företagandets villkor, Högre utbildning, Högskoleutbildning, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Utbildning, Yrkeshögskoleutbildning
Rapport_agneta.bladh
Download

Agneta Bladh (2013)

I studien analyseras hur de befintliga styr- och resurstilldelningssystemen för universitet, högskolor och yrkeshögskolan påverkar utbildningarnas relevans, kvalitet och effektivitet. Genomgången visar att begreppen utnyttjas olika för högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning. För yrkeshögskoleutbildning är effektivitet detsamma som relevans. Begreppet kvalitet har inte samma starka samband med de övriga två begreppen; dock anses en yrkeshögskoleutbildning ha hög kvalitet om den samtidigt har hög relevans.

En jämförelse av sysselsättningen efter studier på högskolan respektive yrkeshögskolan ger signaler om att utfallet är relativt bra – och till och med mycket bra för examinerade med yrkesexamen från högskolan.

Författaren föreslår bl.a. en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll.

Based on content

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more