Search

The sharing economy in social media: Analyzing tensions between market and non-market logics

PublicationArticle (with peer review)
Airbnb, Christian Sandström, Christofer Laurell, Delningsekonomi, Företagandets villkor, Uber

Abstract

How is the sharing economy framed and who are the main actors driving current developments? Utilizing Social Media Analytics (SMA) for institutional analysis, we track the formation of the sharing economy in Sweden, its actors and their impact. Our findings reveal that the sharing economy in Sweden currently encompasses a wide variety of both non-market and market practices. Discussions concerning commercial exchanges, the role of profit-driven firms such as Uber and Airbnb, and the emergence of a market logic has created a state of instability. Our results point at several unresolved issues, such as taxation and regulation. Based on these findings, we suggest an expanded definition of the sharing economy which incorporates both market and non-market logics.

Laurell, C., Sandström, C. (2017). The sharing economy in social media: Analyzing tensions between market and non-market logics. Technological Forecasting and Social Change, 125, 58-65. DOI: 10.1016/j.techfore.2017.05.038


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Disruptive and paradoxical roles in the sharing economies
Article (with peer review)Publication
Öberg, C.
Publication year

2021

Abstract

The sharing economy could be said to disrupt who does what in exchanges. This paper categorises the roles played by users, providers, and platforms in different interpretations of the sharing economy. It asks: What different roles do the users, providers, and platforms play in the sharing economy? And: How do the roles differ in various interpretations of the sharing economy? The paper classifies the different interpretations based on their market/non-market logic and concludes that roles are more extensive for users and providers in non-market logic interpretations, while market logic suggests that the platform acts more roles. The user is, despite the peer-to-peer connotation of the sharing economy, often quite passive. Contributions are made to the emerging literature on the sharing economy through highlighting its many different interpretations, where roles help to systematise these. The paper furthermore contributes to the literature on roles through highlighting them as transitory and expanding beyond expectations related to digitalisation. Practically, the systematisation of roles helps to navigate among various business model designs and makes informed decisions when launching platforms in the sharing economy. Additionally, the focus on roles raises important questions on risk sharing, resource provisions, and the creation of value for each participating party.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Show more

Bankgiro: 512-6578