Search

Snabbväxarnas dynamik – Är hög företagstillväxt uthållig?

PublicationReports
Daniel Halvarsson, Ekonomisk politik, Företagandets villkor, Företagstillväxt, Snabbväxare, Sven-Olov Daunfeldt, Tillväxt, Uthållighet
Snabbväxarnas dynamik -Är hög företagstillväxt uthållig
Download

Daunfeldt, S-O. & Halvarsson, D. (2011). Snabbväxarnas dynamik – Är hög företagstillväxt uthållig? Rapport 2011:15. Tillväxtanalys.


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Maximum Likelihood Estimation of Asymmetric Double Type II Pareto Distributions
Article (with peer review)Publication
Halvarsson, D.
Publication year

2020

Abstract

This paper considers a flexible class of asymmetric double Pareto distributions (ADP) that allows for skewness and asymmetric heavy tails. The inference problem is examined for maximum likelihood. Consistency is proven for the general case when all parameters are unknown. After deriving the Fisher information matrix, asymptotic normality and efficiency are established for a restricted model with the location parameter known. The asymptotic properties of the estimators are then examined using Monte Carlo simulations. To assess its goodness of fit, the ADP is applied to companies’ growth rates, for which it is favored over competing models.

Show more

Bankgiro: 512-6578