Search

Strukturomvandling och lönebildning i kriser

PublicationReports
Almedalen, Ekonomiska kriser, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Lönebildning, Nils Karlson, Strukturomvandling
strukturomvandling
Download

Abstract

I rapporten analyseras strukturomvandling och lönebildning i kriser. Olika sätt att anpassa den svenska arbetsmarknadsmodellen till en situation där ekonomiska kriser är mer vanligt förekommande analyseras utifrån hur de påverkar strukturomvandling och därmed sysselsättning och välstånd. Enligt rapportens slutsatser år strukturomvandlingen ett nödvändigt och positivt inslag i en växande, dynamisk ekonomi. Återkommande ekonomiska kriser i dagens globala ekonomi skapar ett ökat behov av mekanismer som underlättar för företag och anställda hantera verksamhetsutveckling och omställning. Den klassiska Rehn-Meidnermodellen kan ha fungerat på 1950- och 60-talen, men är inte anpassad för en modern ekonomi. Avgörande för hur olika krishanteringsstrategier påverkar strukturomvandling är vem som bär kostnaderna för åtgärderna. Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna bör gemensamt utveckla möjligheterna att använda krisavtal, öppningsklausuler och vinstdelningssystem i syfte göra lönerna mer flexibla i samband med kriser

Karlson, N. & Lindberg, H. (2010). Strukturomvandling och lönebildning i kriser. Almedalen.

Based on content

Kollektivavtalens roll på framtidens arbetsmarknad?
ReportsPublication
Karlson, N. & Lindberg, H.
Publication year

2010

Abstract

Denna rapport är ett försök att klargöra hur den svenska kollektivavtalsmodellen fungerar i relation till arbetsmarken i de nya framväxande branscherna. Utveckling och förutsättningar skiljer sig åt mellan olika branscher och verksamheter och den större frågan för rapporten är hur den svenska kollektivavtalsmodellen klarar anpassningen till en föränderlig omvärld. Vår kanske viktigaste slutsats är att, trots att villkoren och spelreglerna här ser väsentligt annorlunda ut jämfört med kollektivavtalens traditionella roll, man ändå på olika sätt har lyckats anpassa och integrera de nya branscherna inom modellens ramar. Utmaningen är att fortsätta moderniseringen och gemensamt anpassa avtalen till villkoren.

Working Paper No. 193. Corporative cartels and challenges to European labour market models
Working paperPublication
Karlson, N. & Lindberg, H.
Publication year

2012

Abstract

We propose that one of the main causes of shortcomings in European labour markets is the existence of corporative cartels, through which the state has delegated various forms of regulatory power to employers and employees that act as cartels. Analysis indicates that these cartel arrangements are not in the interest of labour because they are hard to combine with the demands of a modern and knowledge-based economy. Hence, a modernization of European labour market models is needed.

Related content: Corporate cartels and challenges to European labour market models

Working Paper No. 193. Corporative cartels and challenges to European labour market models
Working paperPublication
Karlson, N. & Lindberg, H.
Publication year

2012

Abstract

We propose that one of the main causes of shortcomings in European labour markets is the existence of corporative cartels, through which the state has delegated various forms of regulatory power to employers and employees that act as cartels. Analysis indicates that these cartel arrangements are not in the interest of labour because they are hard to combine with the demands of a modern and knowledge-based economy. Hence, a modernization of European labour market models is needed.

Related content: Corporate cartels and challenges to European labour market models

Show more