Search

Symmetric assumptions in the theory of disruptive innovation

PublicationArticle (with peer review)
Christian Sandström, Disruptiva innovationer, Företagandets villkor, Henrik Berglund, Innovation, Mats Magnusson

Abstract

The literature on disruptive innovation has convincingly explained why many established firms encounter problems under conditions of discontinuous change. Incumbents fail to invest in new technologies that are not demanded by their existing customers. This argument is grounded in resource dependency theory and the associated assumption that existing customers control a firm’s internal resource allocation processes. While the problem of disruptive innovation has been convincingly explained, there is still a need for managerial solutions. We argue that a key reason why such solutions are lacking can be found in the asymmetric assumptions made in the original theory of disruptive innovation. Specifically, we identify two related forms of asymmetry. First, the focal (incumbent) firm is treated as a collection of heterogeneous actors with different preferences, incentives and competencies, whereas firms in the surrounding environment are treated as if they contained no such heterogeneity. Second, the theory of disruptive innovation describes incumbents as controlled by their environment, but has failed to recognize that the environment can also be influenced. In this paper we argue that a more symmetric theory of disruptive innovation – i.e. one that treats all similar entities in the same way – opens up for a range of interesting managerial solutions.

Related content: Working Paper No. 203

Sandström, C., Berglund, H. & Magnusson, M. (2014). Symmetric assumptions in the theory of disruptive innovation – Theoretical and Managerial implications. Creativity and Innovation Management, 23(4), 472-483. DOI: 10.1111/caim.12092


Similar content

Third-Generation Innovation Policy: System Transformation or Reinforcing Business as Usual?
Book chapterPublication
Bergkvist, J. E., Moodysson, J., & Sandström, C.
Publication year

2022

Published in

Questioning the Entrepreneurial State, 201.

Abstract

There has been a shift in innovation policy in recent years toward more focus on systemic transformation and changed directionality. In this chapter, we describe a collection of challenges that such policies need to address. Based on a review of dominant frameworks regarding socio-technical transitions, we compare these theories with examples of innovation policy in different countries. Systemic transformation across an economy usually requires a process of creative destruction in which new competencies may be required, actors need to be connected in novel ways, and institutions may need to be changed. Our empirical illustrations show that support programs and initiatives across Europe do not always seem to result in such a process, as they include mechanisms favoring large, established firms and universities. These actors have often fine-tuned their activities and capabilities to the existing order, and therefore have few incentives to engage in renewal. As the incumbent actors also control superior financial and relational resources, there is a risk that they captivate innovation policies and thus reinforce established structures rather than contributing to systemic transformation.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Show more

Bankgiro: 512-6578