Search

Sysselsättningsproblemet – räcker antalet arbetsgivare till?

PublicationArticle (without peer review)
Dan Johansson, Företagandets villkor, Företagsklimat, Kristina Nyström, Nya företag, Sysselsättning
sysselsattningsproblemet
Download

Abstract

En sällan diskuterad fråga är om det inom överskådlig framtid kommer­ att finnas tillräckligt många nya och växande företag för att sysselsättningen ska öka? Vår slutsats i artikeln är att detta kräver radikala förbättringar av företagsklimatet och att det är tveksamt om det ekonomiskt önskvärda är det politiskt möjliga. Risken är därför att vi kommer att få leva med bristande sysselsättning under lång tid framöver.

Nyström, K. & Johansson, D. (2006). ”Sysselsättningsproblemet – räcker antalet arbetsgivare till?” Arbetsmarknad & Arbetsliv, 12(4): 241-250.

Based on content

Sysselsättningsproblemet – räcker antalet arbetsgivare till?
Artikel (utan peer review)Publication
Nyström, K. & Johansson, D.
Publication year

2006

Published in

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Abstract

En sällan diskuterad fråga är om det inom överskådlig framtid kommer­ att finnas tillräckligt många nya och växande företag för att sysselsättningen ska öka? Vår slutsats i artikeln är att detta kräver radikala förbättringar av företagsklimatet och att det är tveksamt om det ekonomiskt önskvärda är det politiskt möjliga. Risken är därför att vi kommer att få leva med bristande sysselsättning under lång tid framöver.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Show more