Search

Ungas etablering och kommunala insatser

PublicationReports
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Jonas Olofsson, Kompetens för tillväxt
Ungas etablering och kommunala insatser
Download

Abstract

Frågan om ungas etablering har stått i centrum under senare år. Inte minst eftersom etableringsprocessen över tid har blivit mycket svårare och tar längre tid. Unga som vare sig arbetar eller studerar (NEET) får enligt forskning på området både lägre inkomster på sikt, men löper också risk för att få hälso- och andra sociala problem i vuxen ålder.

I rapporten Ungas etablering och kommunala insatser studerar Wazah Pello-Esso, Henrik Malm Lindberg och Jonas Olofsson effekterna av de kommunala arbetsmarknadsinsatser som i första hand riktar sig till ungdomar. Ett motiv till studien är att kommunernas ansvar för frågorna har blivit mycket större sedan 2015 års kommunala aktivitetsansvar. Ett annat motiv är att kommunernas verksamhet på området, trots att den vidgats, inte är särskilt väl undersökt och speciellt inte dess effekter.

Detta är, vad vi vet, den första ekonometriska analysen som visar vilken effekt kommunernas insatser har.

Den empiriska undersökningen görs med hjälp av en ekonometrisk modell där en paneldatametod och en regressionsmodell tar hänsyn till fixa effekter. Modellen ligger till grund för skattningarna när forskarna undersöker sambandet mellan kommunernas insatser och storleken på NEET. Det empiriska underlaget är årliga data om kommunernas insatser som sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt registerbaserad statistik om ungas etablerings- och försörjningsvillkor från SCB under åren 2003 och 2014.

Resultaten indikerar att kommunala insatser som syftar till att förstärka humankapitalet hos gruppen unga utanför och insatser som ger mer arbetsplatsförlagd utbildning signifikant minskar gruppens storlek på kommunnivå. Det som mer konkret ger positiva resultat är insatser såsom kommunal vuxenutbildning, kurser, arbetsplatsförlagt utbildning/lärande i form av feriejobb, praktik och kommunala anställningar, och vägledande insatser som studie-, yrkes och arbetsvägledning och matchningsåtgärder.

Pello-Esso, W., Malm Lindberg, H., & Olofsson, J. (2017). Ungas etablering och kommunala insatser. (Kompetens för tillväxt, rapport nr. 25). Stockholm: Ratio.

Based on content

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Från fri konkurrens till sund konkurrens på EU:s inre marknad
ReportsPublication
Karlson, N. & Herold, T.
Publication year

2021

Published in

Arbetsmarknadsprogrammet

Abstract

Denna studie har som syfte att analysera huruvida regleringen av den Europeiska unionens inre marknad har förändrats genom en ökad användning och omtolkning av vad som kallats sund konkurrens, eller fair competition, och om detta har skett på bekostnad av fri konkurrens inom EU:s lagstiftning och dokument från EU:s ledande institutioner. Vi har empiriskt undersökt förändringen genom en kvantitativ kartläggning av närmare 14 000 offentliga handlingar från EU:s centrala institutioner under de senaste 50 åren, nämligen år 1970 till 2019.
Vår slutsats är att den grundläggande principen för medlemsländernas gemensamma politik inom EU har förskjutits från fri konkurrens och en öppen marknadsekonomi till ”sund konkurrens” i meningen rättvis eller jämlik konkurrens, eller jämlik spelplan, i officiella EU-dokument som fördrag, rättsakter från EU-institutionerna, förberedande dokument som rör EU-direktiv och rekommendationer däribland motioner och resolutioner, rättspraxis med mera.
Drivande i denna utveckling har EU-kommissionen varit, åtföljd efter en kortare eftersläpning av Europaparlamentet och därefter av Ministerrådet. EU-domstolen har dock i huvudsak stått vid sidan av den beskrivna utvecklingen.
Detta medför en risk för att den inre marknadens dynamik och därmed EU:s konkurrenskraft kommer att försvagas. Förändringen innebär även en centralisering av beslut till EU-nivå på medlemsstaternas bekostnad.

Nyckelord: Europeiska unionen, EU, fri konkurrens, sund konkurrens, rättvis konkurrens, jämlik spelplan

Show more