Search

Ungas etablering och kommunala insatser

PublicationReports
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Jonas Olofsson, Kompetens för tillväxt
Ungas etablering och kommunala insatser
Download

Abstract

Frågan om ungas etablering har stått i centrum under senare år. Inte minst eftersom etableringsprocessen över tid har blivit mycket svårare och tar längre tid. Unga som vare sig arbetar eller studerar (NEET) får enligt forskning på området både lägre inkomster på sikt, men löper också risk för att få hälso- och andra sociala problem i vuxen ålder.

I rapporten Ungas etablering och kommunala insatser studerar Wazah Pello-Esso, Henrik Malm Lindberg och Jonas Olofsson effekterna av de kommunala arbetsmarknadsinsatser som i första hand riktar sig till ungdomar. Ett motiv till studien är att kommunernas ansvar för frågorna har blivit mycket större sedan 2015 års kommunala aktivitetsansvar. Ett annat motiv är att kommunernas verksamhet på området, trots att den vidgats, inte är särskilt väl undersökt och speciellt inte dess effekter.

Detta är, vad vi vet, den första ekonometriska analysen som visar vilken effekt kommunernas insatser har.

Den empiriska undersökningen görs med hjälp av en ekonometrisk modell där en paneldatametod och en regressionsmodell tar hänsyn till fixa effekter. Modellen ligger till grund för skattningarna när forskarna undersöker sambandet mellan kommunernas insatser och storleken på NEET. Det empiriska underlaget är årliga data om kommunernas insatser som sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt registerbaserad statistik om ungas etablerings- och försörjningsvillkor från SCB under åren 2003 och 2014.

Resultaten indikerar att kommunala insatser som syftar till att förstärka humankapitalet hos gruppen unga utanför och insatser som ger mer arbetsplatsförlagd utbildning signifikant minskar gruppens storlek på kommunnivå. Det som mer konkret ger positiva resultat är insatser såsom kommunal vuxenutbildning, kurser, arbetsplatsförlagt utbildning/lärande i form av feriejobb, praktik och kommunala anställningar, och vägledande insatser som studie-, yrkes och arbetsvägledning och matchningsåtgärder.

Pello-Esso, W., Malm Lindberg, H., & Olofsson, J. (2017). Ungas etablering och kommunala insatser. (Kompetens för tillväxt, rapport nr. 25). Stockholm: Ratio.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publication year

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578