Search

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?

PublicationArticle (without peer review)
Christian Sandström, Ekonomisk debatt, Ekonomisk tillväxt, Karl Wennberg, Tillväxt

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.


Similar content

Government-sponsored entrepreneurship education: Is less more?
Article (with peer review)Publication
Sjöö, K., Elert, N. & Wennberg, K.
Publication year

2020

Abstract

Entrepreneurship research suggests that entrepreneurship education and training can bridge the gender gap in entrepreneurship, but little empirical research exists assessing the validity and impact of such initiatives. We examine a large government-sponsored entrepreneurship education program aimed at university students in Sweden. While a pre-study indicates that longer university courses are associated with short-term outcomes such as increased self-efficacy and entrepreneurial intentions, results from a more comprehensive study using a pre-post design suggest little effect from these extensive courses on long-term outcomes such as new venture creation and entrepreneurial income. In contrast, we do find positive effects on these long-term outcomes from more limited but more specific training interventions, especially for women. Our study suggests that less extensive but more tailored interventions can be more beneficial than longer or more extensive interventions in promoting entrepreneurship in general, and entrepreneurship of underrepresented groups in particular. We discuss implications for theory, education, and policy.

Explaining the homogeneous diffusion of COVID-19 nonpharmaceutical interventions across heterogeneous countries
Article (with peer review)Publication
Sebhatu, A., Wennberg, K., Arora-Jonsson, S., Stefan & Lindberg, S.I.
Publication year

2020

Abstract

Abstract

We analyze the adoption of nonpharmaceutical interventions in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries during the early phase of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Given the complexity associated with pandemic decisions, governments are faced with the dilemma of how to act quickly when their core decision-making processes are based on deliberations balancing political considerations. Our findings show that, in times of severe crisis, governments follow the lead of others and base their decisions on what other countries do. Governments in countries with a stronger democratic structure are slower to react in the face of the pandemic but are more sensitive to the influence of other countries. We provide insights for research on international policy diffusion and research on the political consequences of the COVID-19 pandemic.

Statliga garantier i utrikeshandeln – mönster, effekter och reflektioner
Article (without peer review)Publication
Lodefalk, M., Tang, A. & Tano, S.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Många länder erbjuder exportkreditgarantier där staten mot en premie utfäster sig att betala exportören om den utländska kunden inte gör det. Vi beskriver det svenska systemet under Exportkreditnämnden, med fokus på små- och medelstora företag, och undersöker effekterna av sådana garantier på företags export, sysselsättning och förädlingsvärde. Vi finner att garantierna påverkar såväl inträde i export som värdet på exporten positivt. Vi noterar att effekterna är mycket heterogena över olika typer av företag och utfallsvariabler, där de mindre företagens export underlättas avsevärt mer än de stora företagens. För vissa företag och transaktioner ser vi även effekter på jobb och förädlingsvärde. Vi avslutar med att diskutera policyimplikationer.

Show more