Search

Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden?

PublicationReports
Företagandets villkor, Mattias Lundbäck, Välfärd, välfärdstjänster
”Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden”
Download

Abstract

Rapporten diskuterar de faktorer som förklarar varför de ideella utförarna i Sverige har en mindre marknadsandel än i de flesta andra OECD-länder.

Lundbäck, M. (2012). Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden. Rapport 0142, Tillväxtanalys

Based on content

Strukturreformer i hälso- och sjukvården
ReportsPublication
Lundbäck, M.
Publication year

2014

Abstract

Hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras är av största vikt för patienter och medborgare, eftersom det påverkar vilken slags vård som erbjuds. I förhållande till andra länder visar svensk hälso- och sjukvård generellt sett goda medicinska resultat till måttliga kostnader. Men utmaningar såsom förändrad demografi, krav på kostnadskontroll och vissa omotiverade regionala skillnader i tillgänglighet och behandlingsresultat väcker frågor om behovet av nya sätt att styra och organisera hälso- och sjukvården.

Mattias Lundbäck är medförfattare till denna rapport där Vårdanalys låtit analyserat hur några europeiska länder har genomfört stora förändringar av sättet att styra och organisera sjukvården, så kallade strukturreformer. De aktuella reformerna är kommunalreformen i Danmark, sjukhusreformen i Norge, Labours reformer under slutet av 1990- och början av 2000-talet i England och sjukvårdsförsäkringsreformen i Nederländerna år 2006. Syftet med analysen är att belysa dessa länders erfarenheter av att genomföra reformerna och vilka effekter reformerna har lett till. Vårdanalys förhoppning är att denna internationella utblick ska kunna ligga till grund för den fortsatta och viktiga diskussionen om hur sjukvården i Sverige ska styras och organiseras.

Show more