Search

Vishet – den yttersta kompetensen

PublicationReports
Aron Vallinder, Dygder, Företagandets villkor, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kunskap, Vishet
Vishet den nya kompetensen
Download

Abstract

Den här rapporten är skriven inom ramarna för Ratios projekt ”Kompetens för tillväxt”. Vishet och kompetens har mycket gemensamt. Vishet är på många sätt ett bredare begrepp än kompetens. Men likväl är vishet något eftersträvansvärt för såväl arbetstagare som beslutsfattare. Både vishet och kompetens kräver i regel mer än bara formell utbildning för att uppnås vilken är en viktig slutsats för att förstå företagens svårigheter med att hitta kompetenta medarbetare.

Vallinder, A. (2014). Vishet – den yttersta kompetensen. Kompetens för tillväxt, rapport 12. Stockholm: Ratio.

Based on content

Vishet – den yttersta kompetensen
RapporterPublication
Vallinder, A.
Publication year

2014

Published in

Kompetens för tillväxt

Abstract

Den här rapporten är skriven inom ramarna för Ratios projekt ”Kompetens för tillväxt”. Vishet och kompetens har mycket gemensamt. Vishet är på många sätt ett bredare begrepp än kompetens. Men likväl är vishet något eftersträvansvärt för såväl arbetstagare som beslutsfattare. Både vishet och kompetens kräver i regel mer än bara formell utbildning för att uppnås vilken är en viktig slutsats för att förstå företagens svårigheter med att hitta kompetenta medarbetare.

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more