Search

Working Paper No. 172. Implications of Intra-Family and External Ownership Transfer Of Family Firms

PublicationWorking paper
Familjeföretag, Företagandets villkor, Johan Wiklund, Karin Hellerstedt, Karl Wennberg, Mattias Nordqvist, Performance, Succession
kw_jw_kh_mn_ownership_transfer_wp172
Download

Abstract

We contrast the performance consequences of intra-family vs. external ownership transfers. Investigating a sample of all private family firms in Sweden that went through ownership transfers during ten years, we find family firms transferred to external owners outperforming those transferred within the family, but that survival is higher among intra-family transfers. We attribute these performance differences to the long-term orientation of family firms passed on to the next generation and to the entrepreneurial willingness of acquirers to bear uncertainty. Based on distinct ownership transition routes and theoretical mechanisms explaining performance differences, we outline implications for family business and entrepreneurship research.

Related content: Implications of Intra-family and External Ownership Transfer of Family Firms

Wennberg, K., Wiklund, J., Hellerstedt, K. & Nordqvist, M. (2011). Implications of Intra-Family and External Ownership Transfer Of Family Firms: Short Term and Long Term Performance. Ratio Working Paper No. 172.


Similar content

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Article (with peer review)Publication
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publication year

2022

Published in

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Abstract

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Show more

Bankgiro: 512-6578