Search

Working Paper No. 46. Competence in Health Care – An Industrial Systems Analysis Using Competence Bloc Theory to Compare European and US Health Care

PublicationWorking paper
Åsa Eliasson, Entreprenörskap, Experimentell ekonomi, Företagandets villkor, Gunnar Eliasson, Kompetensblock, Sjukvård
Working paper No. 46
Download

Abstract

While European health care systems are mostly public and similar the contrast is large to the US health industry based to a large extent in the market. Using competence bloc theory the industrial potential of Swedish and European health care is assessed and compared with US health industry. To get the the analysis properly framed health industry is defined to include health insurance, health care and the supporting biotech, pharmaceutical and medical instrument industries. A gradually aging industrialized world makes wealthy customers demand the sophisticated life quality enhancing medical support new technology offers. The overwhelming influence of substitute customership in Europe, through politicians, social insurance, doctors etc., however, holds back development through suppressing the preferences of the true customer (the patient), discouraging innovative product competition and entrepreneurship. The larger part of cost escalation in US health care can be attributed to quality improvements, and luxury health care has stimulated innovative product development. While Swedish health care so far has been a technological winner, commercial competence to become internationally competitive is lacking. It appears politically difficult to recognize that private for profit health care may be both more efficient and profitable than publicly run services. However, once competition for profit has been introduced public providers have to improve performance and the differences will disappear.

Eliasson, G. & Eliasson, Å. (2004). Competence in Health Care – An Industrial Systems Analysis Using Competence Bloc Theory to Compare European and US Health Care. Ratio Working Paper No. 46.


Similar content

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Show more

Bankgiro: 512-6578