Search

Working paper No. 288: Direct and Indirect Effects of Private- and Government Sponsored Venture Capital

PublicationWorking paper
Daniel Halvarsson, Ekonomisk tillväxt, Erik Engberg, Företagandets villkor, Investering, Nationalekonomi, Patrik Tingvall, Riskkapital, Start-ups
ee_dh_pt_direct_and_indirect_effects_of_venture_capital_288
Download

Abstract

This paper studies the real effects of venture capital on targeted firms. Specifically, using a unique dataset with comprehensive information on private- and governmental venture capital investments, we examine the effects of such investments on firms’ sales, employment and investments in physical capital. The results suggest that both private and public venture capital boost firm sales two to three years after the investment. The sales increase can, in turn, partially be traced to an investment effect, and partially to increased efficiency, whereas no employment effects are found. Finally, our findings suggest that government investors are more prone than private VC firms to make follow-up investments in stagnating non-growing firms.

Engberg, E., Halvarsson, D., & Tingvall, P. (2017). Direct and Indirect Effects of Private- and Government Sponsored Venture Capital. Ratio Working Paper No. 288. Stockholm: Ratio.


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Maximum Likelihood Estimation of Asymmetric Double Type II Pareto Distributions
Article (with peer review)Publication
Halvarsson, D.
Publication year

2020

Abstract

This paper considers a flexible class of asymmetric double Pareto distributions (ADP) that allows for skewness and asymmetric heavy tails. The inference problem is examined for maximum likelihood. Consistency is proven for the general case when all parameters are unknown. After deriving the Fisher information matrix, asymptotic normality and efficiency are established for a restricted model with the location parameter known. The asymptotic properties of the estimators are then examined using Monte Carlo simulations. To assess its goodness of fit, the ADP is applied to companies’ growth rates, for which it is favored over competing models.

Show more