Sök

Hanna Almlöf får postdoktorstipendium i rättsvetenskap

Nyheter
Aktiebolag, Bolagsstyrning, Företagandets villkor, Hanna Almlöf, Juridik, Rättsekonomi

Ragnar Söderbergs stiftelse tilldelar Hanna Almlöf från Linköpings universitet och Ratio ett postdoktorstipendium i rättsvetenskap för att studera minoritetsskydd i ägarledda bolag. Syftet med projektet är att analysera aktiebolagslagens minoritetsskydd ur ägarledda bolags perspektiv.

De flesta aktiebolag i Sverige är ägarledda och karaktäriseras bland annat av en begränsad ägarkrets som till betydande del också utgör bolagets ledning. Den nära kopplingen mellan ägar- och ledarroller får till följd att om konflikter uppkommer riskerar verksamheten att lamslås. En annan möjlig konsekvens är att minoriteten förlorar sitt inflytande över bolaget. För dessa fall erbjuds minoriteten lagstadgade instrument för insyn. Inom ramen för projektet studeras dessa instrument och utvärderas i vilken mån de utgör ändamålsenliga konfliktlösningsverktyg. Konflikter kan också ge en aktieägare anledning att sälja sitt innehav. Lagen tillhandahåller dock mycket begränsade exitlösningar och ingen som särskilt lämpar sig för verksamheter med en snäv ägarkrets. Exitproblematiken är särskilt beaktansvärd i ägarledda bolag, dels därför att det typiskt sett saknas marknad för aktierna, dels till följd av överlåtelsebegränsningar.

Projektet kommer att genomföras med användning av inte bara sedvanligt juridiskt material, utan också empiriskt material i form av till exempel aktieägaravtal, ägardirektiv och intervjuer med ägarledare. Analysen inkluderar ett regleringsteoretiskt perspektiv för att ytterst besvara frågan om lagen svarar mot de ägarledda aktiebolagens behov eller om det finns anledning till ändringar i regelverket. Hanna Almlöf kommer att använda stipendiet till att delfinansiera sin forskning på området med början september 2016 och beräknas vara klar i augusti 2018.

Läs mer här

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578