Sök

Kompetens för tillväxt

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Nils Karlson

Ratio startar idag, 15 januari, ett stort forskningsprojekt ”Kompetens för tillväxt”, med finansiering från Vinnova, KK-stiftelsen och 21 arbetsgivarorganisationer inom privat sektor.

Syftet är att i ett brett perspektiv analysera orsakerna till bristerna i företagens kompetensförsörjning, vad gäller utbildning på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitets- och högskolenivå, men också hur arbetsmarknadens övriga regelverk påverkar. Även internationella exempel som Sverige kan lära ifrån kommer att studeras.

Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag, oavsett bransch och konjunkturläge. Företag har svårt att rekrytera kompetent personal trots att Sverige har hög och växande arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och utlandsfödda.

Att matchningen mellan arbetskraftens kompetens och jobbens kvalifikationskrav förbättras är en förutsättning för fler jobb i växande företag, och i förlängningen Sveriges framtida välfärd. Trots detta har inte frågan om kompetensförsörjningen hittills fått den politiska uppmärksamhet den förtjänar.

Projektets mål är att stärka näringslivets kompetensförsörjning och kopplingen mellan utbildning, innovation, forskning och näringslivets utvecklingskraft. Kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte integreras för att bidra till förankring och måluppfyllelse. Företrädare för samtliga näringslivsbranscher medverkar.

Mer information finns på projekthemsidan www.kompetensfortillvaxt.nu

I styrgruppen för projektet ingår:
Angeles Bermudez-Svankvist, GD Arbetsförmedlingen
Charlotte Brogren, Generaldirektör Vinnova
Anna Ekström, GD Skolverket
Anders Ferbe, Förbundsordförande IF Metall
Lars Haikola, GD Universitetskanslersämbetet
Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
Jonas Milton, VD Almega
Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen
Åke Svensson, VD Teknikföretagen
Håkan Sörman, VD SKL
Nils Karlson, VD Ratio

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578