Sök

LOV ger fler ideella organisationer i välfärden

Nyheter
Företagandets villkor, Ideella organisationer, LOV, Mattias Lundbäck, välfärdstjänster

Det största hindret för fler ideella organisationer i välfärden är ersättningssystemen, visar en ny studie som forskningsinstitutet Ratio genomfört på uppdrag av Tillväxtanalys. En ökad användning av kundval/pengsystem (LOV) istället för upphandling enligt LOU skulle förbättra villkoren för de idéburna organisationerna.

Ny statistik visar att de ideella organisationerna endast utför en liten del av tjänsterna inom vård och omsorg. Omfördelningen från offentligt utförda tjänster till privata har framför allt gått till vinstdrivande företag.

Mattias Lundbäck, välfärdsforskare på Ratio, har på uppdrag av myndigheten Tillväxtanalys tagit fram en särskild rapport kring vilka svårigheter de ideella organisationerna möter på området välfärdstjänster i Sverige.

Rapporten bygger bl a på en enkät riktad till 31 ideella organisationer. En klar majoritet utpekade ersättningssystemen som det största hindret för fler ideella organisationer i välfärden. Dessa passar inte idéburen verksamhet, enligt respondenterna.

En ökad användning av kundval/pengsystem (LOV) istället för upphandling enligt LOU skulle förbättra villkoren för de idéburna organisationerna. Även förändringar som underlättar finansiering av projekt inom ideell verksamhet kan ge fler aktörer inom sektorn.

– Ideella organisationer är ofta bäst på att identifiera behov, medan vinstdrivande företag är mer effektiva när det gäller att utveckla koncept, standardisera och skapa synergier. De kompletterar varandra och är båda värdefulla för välfärdssektorns utveckling, säger Mattias Lundbäck, välfärdsforskare på Ratio.

Mattias Lundbäck presenterade rapporten på Timbro den 11 december och deltog i en diskussion med rubriken ”Hotar ideell sektor den svenska modellen?”. Seminariet går att se här.

Rapporten finns att hämta här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578