Sök

Henrik Malm Lindberg

Associerad forskare

Associerad forskare

Lindbergs forskning i nyckelord: migration, policy-implementering, re-migration (återvändande)

Ett genomgående tema i Henrik Malm Lindbergs forskning är hur ekonomisk och politisk förändring interagerar och hur man genom ett institutionellt förankrat, ekonomisk-historiskt angreppssätt kan förstå stora samhällsekonomiska och politiska processer. Denna forskningsansats har Henrik använt sig av i studier av jordbrukspolitik, krishantering på kommunal nivå och hur arbetsmarknadens regelverk påverkar utvecklingskraften i näringslivet samt hur ekonomisk-politiskt lärande går till.

Henrik Malm Lindberg är i dag associerad forskare med ett särskilt samarbete med Ratio om arbetsmarknadens konfliktregler. Till vardags arbetar han för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Forskningsområden:

Arbetsmarknaden och dess institutioner: Den svenska arbetsmarknadsmodellens historia och framtidsvägarKompetensförsörjning: Vilka hinder och möjligheter finns för unga inträde på arbetsmarknaden? Vilken roll spelar utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans? Lönebildning: Hur fungerar dagens lönebildning och vilka effekter har detta för företagens utvecklingskraft? Ekonomisk-politisk förändring: Hur och varför sker ekonomisk-politiskt lärande och vilken roll spelar kunskap i denna process?

Arbetsliv, Arbetsmarknad, associerad-forskare, Avreglering, Ekonomisk historia, Henrik Malm Lindberg, Kollektivavtal, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Konfliktregler, Lönebildning, Politisk förändring, Reformer, Skattehistoria, Socialdemokraterna, Svenska modellen

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578