Ett genomgående tema i Henrik Malm Lindbergs forskning är hur ekonomisk och politisk förändring interagerar och hur man genom ett institutionellt förankrat, ekonomisk-historiskt angreppssätt kan förstå stora samhällsekonomiska och politiska processer. Denna forskningsansats har Henrik använt sig av i studier av jordbrukspolitik, krishantering på kommunal nivå och hur arbetsmarknadens regelverk påverkar utvecklingskraften i näringslivet samt hur ekonomisk-politiskt lärande går till.

Henrik Malm Lindberg är i dag associerad forskare med ett särskilt samarbete med Ratio om arbetsmarknadens konfliktregler. Till vardags arbetar han för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

 

Forskningsområden

  • Arbetsmarknaden och dess institutioner: Den svenska arbetsmarknadsmodellens historia och framtidsvägar
  • Kompetensförsörjning: Vilka hinder och möjligheter finns för unga inträde på arbetsmarknaden? Vilken roll spelar utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans?
  • Lönebildning: Hur fungerar dagens lönebildning och vilka effekter har detta för företagens utvecklingskraft?
  • Ekonomisk-politisk förändring: Hur och varför sker ekonomisk-politiskt lärande och vilken roll spelar kunskap i denna process?
Malm Lindbergs forskning i nyckelord: Arbetsmarknad, lönebildning, svenska modellen, fackliga relationer och implementering av migrationspolitik