Sök

Näringslivets forskningsinstitut söker praktikanter till höstterminen 2017

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Funderar du på att bli forskare? Sök praktik på forskningsinstitutet Ratio

Vi söker dig som är nyfiken på forskning och kvalificerat utredningsarbete. Du har kommit en god bit på din utbildning och är åtminstone i slutet av din kandidatutbildning inom nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia, personal och administration eller liknande ämne. Du är social, prestigelös och har en dokumenterat hög arbetskapacitet. Idealt kan du tillgodoräkna dig praktiken inom ramen för din utbildning.

Som en del i Ratios program för Unga forskare deltar du i våra forskningsprojekt och får möjlighet att tillämpa samhällsvetenskapliga kunskaper. Tillsammans med våra meriterade forskare inom statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, och ekonomisk geografi arbetar du med datainsamling och analys, samt deltar i författandet av rapporter och vetenskapliga artiklar.

De färdigheter som du utvecklar under en termin på Ratio är därför särskilt användbara om du är intresserad av att göra en akademisk karriär. Det finns även stora möjligheter att utforma praktiken efter dina intressen.

Skriva uppsats på Ratio

Är du på väg att skriva din uppsats? Just nu söker Ratio även uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt inom exempelvis nationalekonomi, ekonomisk historia och företagsekonomi.

Skicka ansökan till karl.axelsson@ratio.se med CV, betygsutdrag, eventuella referenser samt ett brev där du berättar om dig själv och förklarar ditt intresse för Ratios forskning (max en A4-sida). Vi tar emot ansökningar löpande under våren fram till 30:e april.

Frågor?

Kontakta docent Christian Sandström, på christian.sandstrom@ratio.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Här kan du läsa mer om praktik, uppsatshandledning och programmet Unga forskare.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras, med särskilt fokus på arbetsmarknadsfrågor. På Ratio är just nu 22 disputerade forskare, varav sex professorer och sex docenter, engagerade i ett 50-tal forskningsstudier.

Tidigare praktikanter berättar

Karl Blom berättar om sin praktik våren 2015

Som en del av min Pol. Kand-examen gjorde jag min praktik på Ratio under våren 2015. Jag fick då chansen att engagera mig i en rad olika projekt. Då min handledare docent Patrik Tingvall även arbetar på Tillväxtanalys och där publicerat en rapport om effekterna av företagsstöd fick jag tidigt bekanta mig med forskningslitteraturen inom detta område. Detta mynnade ut i att jag senare fick var med och skriva ett kapitel till Tillväxtanalys egen bok, Tillväxtfakta, som år 2015 behandlar just företagsstöd.

Tillsammans med Patrik och Ari Kokko på Copenhagen Business School har jag även lagt grunden för en artikel om tillväxt, utländska direktinvesteringar och finansiella institutioner i Kina. Här har jag givits möjlighet att stärka upp mina kunskaper i ekonometri, träna mig i statistikprogrammet STATA samt bli bättre på att kondensera stora mängder litteratur inom ett forskningsfält. Dessutom har jag fått utveckla mitt vetenskapliga skrivande!

Jag har även fått vara med och bidra inom ramen för ett projekt som drivs av Henrik Malm Lindberg och Stig-Björn Ljunggren under rubriken ”pengar, partier och påverkan”. Där har min huvudsakliga uppgift varit att via arkivstudier försöka titta på vilka vägar som partierna använder för att generera intäkter till sin verksamhet.

Under min praktik har jag haft en nära dialog med mina handledare och därmed haft stora möjligheter att själv påverka vilka områden jag ville engagera mig i och vilka egenskaper jag ville utveckla. Mina arbetsuppgifter har varit konkreta och relevanta för min utbildning och kommer dessutom resultera i färdiga produkter. En stor inre tillfredsställelse! Utöver detta erbjuder Ratio en intellektuellt stimulerande miljö där det ofta arrangeras workshops, seminarier eller föreläsningar. För den som är intresserad av forskning och söker intellektuell stimulans är således Ratio en utmärkt arbetsplats att göra praktik på!

Min praktik utmynnade i att jag fick anställning som forskningsassistent och i sommar ska jag skriva en översikt om företagandets villkor och näringslivsklimatet i Sverige. Ambitionen är att det ska utgöra ett underlag för ett nytt forskningsprojekt som Ratio ska starta igång i höst.

Yulia Zherlygina

Jag har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet och praktiserade på Ratio under hösten 2013. Under min praktik arbetade jag inom fältet strategisk management och har hunnit prova en mängd olika uppgifter. Jag fick många chanser att tillämpa mina kunskaper i kritisk läsning av litteratur när jag gjorde forskningsöversikter kring exempelvis ”sociomateriality”, ”learning in networks” och ”management innovation”. Dessutom var jag involverad i kvalitativ kodning av en stor datamängd för diskursanalys och granskning av vetenskapliga artiklar.

Jag fick använda mina kunskaper inom forskningsområden som var nya för mig, konstant ”brainstorming” är en del av vardagen på Ratio. Jag har nu en tjänst som forskningsassistent inriktad på arbetsmarknad och samspelet mellan politisk och teknologisk förändring.

Mattias Stålnacke

Jag praktiserade på Ratio höstterminen 2013, som en del av min pol kand-utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Under terminen hade jag två handledare. Den första halvan ägnade jag åt företagsekonomisk kvalitativ analys inom Positive Psychology och Resource Based View samt en enkätundersökning. Den andra halvan fick jag pröva på ekonomisk geografi och jag arbetade med en statistisk analys av hur branschstrukturen ser ut lokalt i Sverige. Efter praktiken fortsatte jag som forskningsassistent.

Ratio är en spännande och lärorik arbetsplats som erbjuder konkreta och varierande arbetsuppgifter. Jag har fått sätta mig in i nya forskningsfält, haft tillgång till unik data och genomfört kvalitativa analyser.

Dessutom händer det någonting på Ratio nästan varje vecka, det är interna och externa seminarier och föreläsningar inom nya intressanta forskningsområden.

Josefin Videnord

Under hösten har jag som praktikant fått arbeta med många av de moment som ingår i en forskares vardag. Jag har fått ett stort förtroende redan från start, och min handledare docent Patrik Tingvall har funnits tillhands för att svara på mina frågor och funderingar i tid och otid. Första månaden av terminen ägnade jag åt en djupdykning i forskning kring företagsstöd och regionalstöd. Detta resulterade i en litteraturöversikt, början på en rapport och även författande av vad som är tänkt att bli två bokkapitel.

Nästa forskningsområde jag hoppade på handlade om handelskonflikter. Inom detta har jag fått arbeta med data från grunden och satt ihop flera olika dataset, för att sedan göra en deskription och analys. Jag har arbetat en hel del i statistikprogrammet Stata, och lärt mig massor genom både tips från Patrik och genom att jag fått rätt fria tyglar att testa mig fram.

Tillsammans med Patrik och Ari Kokko, professor vid Copenhagen Business School, har jag varit med och genomfört en meta-analys kring EU och avkastningen av investeringar i forskning och utveckling. Det hela har hittills resulterat i ett utkast till en artikel där förhoppningen är att bli publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Att få stå med som författare till en vetenskaplig artikel är en fantastiskt bra avkastning på min praktiktermin och visar både på det förtroende jag fått och på relevansen av de arbetsuppgifter jag haft under terminen.

Under hela min praktiktermin har jag utmanats och utvecklats genom att jag fått arbeta med uppgifter som på pappret är en bra bit över den nivå jag hittills uppnått akademiskt. Jag har även fått befästa de kunskaper jag skaffat mig under utbildningen, framförallt inom ekonometri, handelsekonomi samt de hårt förvärvade kunskaperna av uppsatsskrivande.

Jag har svårt att tänka mig en praktikplats där du får så mycket användning av det du har lärt dig under studietiden som på Ratio. En av de stora fördelarna med att vara praktikant på Ratio är att du kan påverka din praktiktermin och få hjälp att utforma den till något lärorikt för både framtida studier och yrkesliv.

Slutligen kan jag inte annat än varmt rekommendera alla som funderar på att söka praktik på Ratio att göra det! Min praktiktermin har varit högst studierelevant, utvecklande och rolig. Jag tror knappast att något annat företag, organisation eller myndighet hade kunnat erbjuda mig en mer lärorik och inspirerande praktik.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578