Sök

Ny rapport om matchning på arbetsmarknaden

Nyheter
Företagandets villkor, Högre utbildning, Högskola, Matchning, Nils Karlson, Ola Skånberg

Mycket tyder på att matchningen har försämrats de senaste decennierna. Endast omkring hälften av alla anställda i Sverige är korrekt matchade med utbildningslängd och inriktning. En av fem har längre utbildning än vad arbetet kräver. Detta beskrivs i en fristående underlagsrapport av Nils Karlson och Ola Skånberg vid Ratio, som skrivits på uppdrag av regeringens framtidskommission.

Matchning handlar om hur effektivt utbud och efterfrågan möts på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om huruvida det inom befolkningen finns den kompetens eller de utbildningskvalifikationer som efterfrågas av arbetsgivare. Eller om arbetstagare har rätt kompetens och utbildning för det arbete man i dagsläget utför. Sammantaget tyder forskningen på att matchningen har försämrats de senaste årtiondena.

Utbildningskraven har ökat, men utbildningsnivån har ökat ännu mera

Jobb utan utbildningskrav utöver grundskola har sedan 1970-talet sjunkit från cirka 50 procent till runt 25 procent. I linje med att utbildningskraven ökat har utbildningsnivån ökat kraftigt under samma period. Utbildningsnivån har faktiskt stigit i ännu snabbare takt än jobbens genomsnittliga krav på utbildningslängd. Det är ett exempel på en försämrad utbildningsmatchning, vilket bland annat visar sig genom att en av fem har längre utbildning är vad arbetet kräver.

Rapportförfattarna går igenom kunskapsläget om matchningen på den svenska arbetsmarknaden. De pekar på att anmärkningsvärt lite forskning är gjord på området trots att det är viktigt för arbetsmarknadens funktionssätt. Tillgång till kompetent personal är en avgörande förutsättning för fler jobb i växande företag och rapporten pekar på att företag i dag har svårt att rekrytera den kompetens de vill ha.

Rapportförfattarna föreslår ett antal åtgärder för att möta framtida utmaningar med matchning på arbetsmarknaden.

Rapporten kan laddas ner här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578