Sök

Ny vetenskaplig publicering

Nyheter
Dagligvaruhandel, Företagandets villkor, Matilda Orth, Nationalekonomi, Niklas Rudholm, Sven-Olov Daunfeldt

Docent Sven-Olov Daunfeldt, forskare på Ratio, har fått artikeln ”Opening Local Retail Food Stores: A Real Options Approach” (samförfattad med Matilda Orth och Niklas Rudholm) accepterad för publicering i den internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Industry, Competition and Trade. I artikeln studeras nyetableringar av dagligvarubutiker i Sverige under perioden 1994-2002.

Resultaten visar att den svenska marknaden består av ett fåtal större aktörer och att nyetableringar var mindre vanliga i kommuner som domineras av en kedja. Kommuner med relativt hög köpkraft och där butikerna uppvisar relativt höga intäkter per kvadratmeter butiksyta drar till sig fler etableringar, medan osäkerhet gällande intäkterna leder till att kedjorna väntar med att etablera nya butiker. Slutligen indikerar resultaten att fler etableringar sker i kommuner med borgerlig majoritet. Detta kan tyda på att institutionella faktorer, såsom tillämpandet av Plan- och Byggnadslagen, kan påverka möjligheterna att etablera nya butiker. Slutsatsen dras att detta utgör ett intressant område för framtida studier.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578