Sök

Nytt arbetsmarknadsprogram

Nyheter
Arbetsmarknad, Lotta Stern, Nils Karlson

Forskningsinstitutet Ratio startar nu ett stort sammanhållet for forskningsprogram om den svenska arbetsmarknaden utifrån ett företagsperspektiv. En viktig utgångspunkt är att flera omvärldsförändringar är på väg att förändra arbetsmarknaden och därmed förutsättningarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Programmets mål är att bidra med ny kunskap om hur ökad flexibilitet, stärkt kompetensförsörjning och stärkt utvecklingskraft kan åstadkommas på svensk arbetsmarknad.

Ambitionen är även att skapa en dialogprocess och arena, där företagare, myndigheter, parter och beslutsfattare engageras i formuleringen av forskningsproblemen, forskningsresultatens spridning och, förhoppningsvis, implementeringen av de policyslutsatser som följer.

Nya temaområden initieras samtidigt som redan pågående forskning integreras i programmet. Följande områden prioriteras:

 1. Framtidens arbetsliv och den svenska modellens utmaningar
 2. Konfliktreglernas kostnader och konsekvenser
 3. Företagsperspektiv på anställningsskyddet
 4. Kompetensförsörjning och matchning
 5. Skatters, bostäders och infrastrukturens påverkan på arbetsmarknadens flexibilitet

Inom vart och ett av dessa delprojekt kommer en rad olika studier att initieras, seminarier att hållas samt rapporter och artiklar att produceras. Forskningsprogrammet är en kraftsamling forskningsmässigt, organisatorisk, personellt, kommunikativt och finansiellt. För att garantera och stärka forskningens relevans bedrivs programmet som ett samverkansprojekt ihop med näringslivet.

En första rapport ges i dag torsdag den 7:e december ut i programmet. I Framtidens arbetsmarknad och den svenska modellens utmaningar diskuterar docenterna Nils Karlson och Lotta Stern identifieras en rad utmaningar för den svenska modellen mot bakgrund av en rad omvärldsförändringar:

 1. Förändrat värdeskapande och branschglidning.
 2. Försvagad attraktivitet och fallande medlemstal.
 3. Konflikters kostnader och konsekvenser.
 4. Centralisering, kostnadskontroll och utvecklingskraft.
 5. Kompetensbrist inom alla sektorer.
 6. Ett nytt osynligt kontrakt.
 7. Ökad politisk inblandning – nationellt och från EU-rätten.

Nils Karlson och Lotta Stern skriver även om rapporten och programmet på DN debatt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578