Sök

Nytt forskningsprojekt: De snabbväxande företagens betydelse

Nyheter
Dan Johansson, Ekonomisk tillväxt, Företagandets villkor, High-growth firms, Karl Wennberg, Snabbväxande företag, Snabbväxare, Sven-Olov Daunfeldt

Ratio startar ett nytt projekt om de snabbväxande företagens betydelse för ekonomisk utveckling.

Forskning visar att de flesta företag inte växer. Tillväxten är istället koncentrerad till ett fåtal företag, ofta små och unga. Dock saknas kunskap om vilka företag som blir ”snabbväxare” och varför. Att öka kunskapen om de snabbväxande företagen är av betydelse för vår förståelse av hur sysselsättning och ekonomisk tillväxt skapas.

Projektets syfte är att studera vilka faktorer som påverkar uppkomsten och utvecklingen av snabbväxande företag. Trots starka teoretiska argument för att företagstillväxt påverkas av både interna faktorer (t ex strategi och ledningskompetens) och externa faktorer (t ex lagar, regler och branschstruktur) har forskningen tenderat att fokusera på en av dessa förklaringar åt gången. En hypotes som prövas är att det är interaktionen av båda dessa typer av faktorer som genererar tillväxt.

Analysen kommer också att riktas mot potentiellt snabbväxande företag. Detta är företag med hög lönsamhet, och som har de finansiella förutsättningarna för att växa, men som av någon anledning avstår. Frågan är varför.

Med hjälp av den unika företagsstatistik som finns i Sverige är det möjligt att studera företags utveckling ur fler aspekter än tidigare. Projektet kommer att följa företagen och de individer som startar och driver företaget under en 19-årsperiod.

Projektet är treårigt och finansieras av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse. Docent Dan Johansson och docent Sven-Olov Daunfeldt leder projektet där även Karl Wennberg, ek dr, kommer att delta.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578