Sök

Nytt forskningsprojekt: Regelbördans ekonomiska effekter

Nyheter
Företagandets villkor, Johan Eklund, Regelbörda, Tillväxtanalys

Ratio har fått i uppdrag av verket för Tillväxtanalys att genomföra en studie kring regelbördans ekonomiska effekter.

Ratio ska – teoretiskt såväl som empiriskt – analysera regelbördans indirekta effekter på företag och ekonomisk dynamik.
Regelförenkling har varit ett högprioriterat område för regeringen under de senaste åren. Vid sidan om de direkta kostnader som regelefterlevnad och administration medför kan det antas finns ansenliga indirekta effekter av regler.

Projektet leds av Johan Eklund, fil dr i nationalekonomi vid Ratio.

Tharshini Thangalevu har anställts som forskningsassistent i projektet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578